PRIMĂRIA TĂTĂRUŞI

33427 Vizualizări
Tatarusi
Tip: Comuna
Adresa: Alexandru Vasiliu, nr. 104(Cod poștal: 707500), Județ: Iasi,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Iosub Costel
Viceprimar:
Secretar General: Iosub Valentina
Contabil: Ilişoaia Marieana

  • Suprafață: 6618 ha
  • Intravilan: 1247,4 ha
  • Extravilan: 5370,6 ha
  • Populație: 5622
  • Gospodării: 2450
  • Nr. locuințe: 2450
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Tătăruşi, Iorcani, Pietrosu, Uda, Vâlcica

Așezarea geografică:

Comuna Tătăruşi, cu o suprafaţă totală de 6618 ha, este localizată în partea de NV a judeţului Iaşi, la graniţa cu judeţul Suceava, aproximativ la jumătatea distanţei dintre râurile Siret şi Moldova, în partea de sud a Podişului Sucevei.
Comuna Tătăruşi se învecinează cu următoarele teritorii comunale:
N – satul Probota, Comuna Dolhasca, judeţul Suceava
V – comuna Forăşti, judeţul Suceava
SV – satul Broşteni, comuna Drăguşeni, judeţul Suceava
E – satul Heci, comuna Lespezi, judeţul Iaşi
SE – satul Conţeşti, comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi
S – satul Homiţa, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi
​Sistemul de localităţi cuprinde satele: Tătăruşi (reşedinţa de comună), Iorcani, Pietrosu, Uda şi Vâlcica.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Industrie (construcții, prelucrarea lemnului)
Cultura plantelor (porumb, grâu, orz, orzoaică, floarea soarelui)
Pomicultură (prun, măr)
Legumicultură (cartofi, tomate, varză)
Silvicultură comuna Tătăruşi are o suprafaţă de 2291,72 ha cu pădure aflate în Patrimoniul Ocolului Silvic Paşcani
Creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine, caprine, cabaline)
Creşterea păsărilor
Apicultură

Activități economice principale:

Relaţiile economice ale comunei Tătăruşi se realizează prin interacţiunea cu comunele învecinate, cu zonele urbane apropiate – municipiul Paşcani, dar şi cu străinătatea
Astfel, cu comunele învecinate se manifestă relaţii de schimburi de produse, în special agricol- zootehnice, în cadrul târgurilor organizate în zonă
Având în vedere distanţa redusă şi infrastructura comercială de care dispune (depozitele en-gros), municipiul Paşcani devine sursă de aprovizionare cu bunuri şi produse de larg consum pentru numeroasele societăţi comerciale care funcţionează în comuna Tătăruşi
Precizăm totuşi că relaţiile cu zonele urbane se realizează în dublu sens, deoarece oraşele devin piaţa de desfacere a surplusului de produse agricole rezultat în gospodăriile din comuna Tătăruşi
Apropierea de centrul urban Paşcani ca centru de polarizare a forţei de muncă, exercită, de altfel, o influenţă favorabilă asupra întregii vieţi economice a comunei
Agricultură
Industrie
Construcţii
Comerţ
Creşterea animalelor
Alimentație publică
Prestări servicii
Prelucrarea lemnului
Firme Reprezentative
S.C. OLI-CONSTRUCT S.R.L.
I.I. AMARIEI IOAN-CRISTINEL
I.I. GROHINSCHI D. ANDREI
P.F.A. AILINCĂI N. COSTEL
S.C. POENARIU FARM S.R.L.
S.C. TĂTĂDENT S.R.L.
S.C. GAZU SRL
S.C. RUXALMA S.R.L.
S.C. VAIMAR CRIS S.R.L.
S.C. COS FIR MED S.R.L.
S.C. FLORIA CATERING S.R.L.
S.C. INFOPAS COMPANY S.R.L.
P.F.A. VASILIU M. MIHAELA
P.F.A. COSTAN IONEL
P.F.A. COSTAN SIMION
I.F. BÎRLEANU D. ELENA-LUMINIŢA
​SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP TĂTĂRUŞI
Oportunităţi
Deoarece actualele obiective strategice de dezvoltare, mărimea numărului de locuitori şi tipul de organizare ca aglomeraţie rurală sunt premise ferme, comuna va continua să se extindă pe terenurile disponibile din jur încă din prima etapă, ţinându-se seama de toate categoriile de bariere existente şi de direcţiile prioritare de evoluţie. Unul din principalele documente care direcţionează dezvoltarea este Planul Naţional de Dezvoltare. Pentru perioada 2014-2020 proiectul nu se află în faza finală, de aceea se vor aplica în continuare măsurile PNDR 2007 – 2013,( ţinând cont şi de prevederile din draftul 2014-2020) care grupează 6 priorităţi naţionale de dezvoltare. Pentru autorităţile locale din zonele rurale, prioritatea cea mai relevantă a Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 este prioritatea numărul 5 – Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol.
Planul Naţional de Dezvoltare are în vedere aplicarea unui model multifuncţional de dezvoltare agricolă şi rurală.În acest sens, s-au identificat următoarele sub-priorităţi:
Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la cerinţele pieţei.
Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale.
Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere
Promovarea iniţiativelor locale de tip „LEADER”.
Asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii
Conform proiectului Ministerului Agriculturii cu privire la PNDR 214-2020, prioritate vor avea: -Modernizarea si creșterea viabilității exploatațiilor agricole:
Încurajarea tinerilor fermieri
Reabilitarea infrastructurii rurale
Promovarea crearii si dezvoltării interprinderilor mici si mijlocii
Susținerea zonei montane si pomiculturii

Obiective turistice:

Rezervaţia Forestieră "Pădurea Tătăruşi" (ROSCI0176) - 52,00 Ha​ - declarată Zonă Naturală Protejată de Interes Naţional prin Legea nr. 5 din 06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III- zone Sit important din punct de vedere conservativ pentru habitate menţionate în directiva "Habitate". Situl cuprinde un făget secular reprezentativ pentru Moldova, de tip colinar, cu arbori de peste 120 ani, cu înălţime ce depăşesc 30 m şi diametre de cca. 50 cm
Muzeul Satului
Situl arheologic "Palanca"​- Lista Monumentelor Istorice la Poziţia 741, cod LMNI IS-I-s-b-03668
Biserica ortodoxă "Sfântul Neculai" - Tătăruşi 1843
Biserica ortodoxă "Sfântul Vasile cel Mare" - Pietrosu 1821
Mănăstirea Broşteni "Sfântul Gheorghe"
Mănăstirea Probota ​- ctitoria Domnitorului Petru Rareş (1530) se află pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO este situată la 4 km de comuna Tătăruşi.

Evenimente locale:

August - Festivalul "Zilele rezervației forestiere pădurea  Tătăruși"
27 decembrie - Festivalul Folcloric "Alexandru Vasiliu - Tătăruși"
Iunie - Festivalul Folcloric Pentru copii şi tineret "De la moșii noști noi am învățat "
15 Ianuarie - Omagierea lui Eminescu de Ziua Culturii Naționale
24 Ianuarie - Mica Unire - Unirea Principatelor Române
27 Ianuarie - Ziua Școlii Tătăruși
01 Martie - Săptămâna mărţişorului
08 Martie - Ziua Internațională a Femeii
01 iunie - Ziua copilului
Iunie - Comemorarea zilelor eroilor
Iunie - Premierea celor mai buni elevi de la școlile din comuna Tătăruși
02 iulie - Ziua comunei Tătăruși
Mai - Ziua "Serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Tătăruși
01 Decembrie - Centenar ,,Unirea cea Mare –visul sfânt al românilor ’’
Decembrie - Ziua pomului de Crăciun
Decembrie - Serbarea pomului de Crăciun
Duminica - Târgul agricol
01 ianuarie - Hramul Bisericii Ortodoxe "Sfântul Vasile cel Mare"– satul Pietrosu
21 mai - Hramul Bisericii Ortodoxe "Sfinții Constantin și Elena " și "SF. Dimitrie Basarabov " - satul Vâlcica
08 septembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe "Sfânta Maria"- satul Uda
26 octombrie - Hramul Bisericii Ortodoxe "Sfântul Dumitru"- satul Iorcani
27 octombrie - Hramul Bisericii Ortodoxe "Sfinții Constantin și Elena " și "Sfântul Dimitrie Basarabov " - satul Vâlcica
06 decembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe "Sfântul Neculai"- satul Tătăruşi

Facilități oferite investitorilor:

Căi de comunicaţii rutiere:
DJ 208F traversează comuna de la E la V, face legătura între comuna Lespezi (racord DJ 208)- Vâlcica – Pietrosu – Tătăruşi – Uda – Iorcani – Comuna Forăşti, judeţul Suceava
DJ 208S – Tătăruşi (racord DJ 208F) - Probota județul Suceava
DC 132 Pietrosu (racord DJ 208F) – Conţeşti comuna Valea Seaca) drum asfaltat pe 7,5 km
DC 133 (Racord DJ 208F) – Uda Comuna Tătăruşi - Comuna Cristeşti) drum asfaltat 2,2 km – proiect în derulare (Măsura 322-d, FEADR)
Reţeaua de drumuri locale curpinde 118,65 km din care 13 km sunt asfaltaţi, 44,80 km sunt pietruiţi şi 60,85 km reprezintă drumuri de pământ:
Telefonie fixă (SC TELEKOM SA) şi mobilă (ORANGE, TELEKOM, VODAFONE
Cablu TV (SC AKTA TELECOM SRL)
Forţă de muncă calificată
Potenţial turistic
Condiţii prielnice pentru turism cultural
Dezvoltarea turismului = dezvoltare comunitară
Obiceiurile şi tradiţiile locale reprezintă valori importante
Există o viaţă socială şi culturală activă
Sistemul de legături a traficului este bun
Potenţialul natural al regiunii se prezintă ca fiind o sursă sigură de subzistenţă
Dezvoltarea comunei ar duce la dinamizarea vieţii în regiune
Implicarea sferei civile în procesul de dezvoltare
Posibilităţi de obţinere a unor resurse prin fondurile UE
Programe pentru investitori: colaborare, parteneriate, credite performante
Programe existente pentru susţinerea agriculturii
Administraţia publică locală implicată în domeniul de dezvoltare

Proiecte de investiții:

Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi, L = 28,58 KM
Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi, L = 6,08 KM
Înființarea (inclusiv dotarea) centrului educațional – social de tip after school din comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi
Consolidare, extindere și modernizare Corp A și Corp B la Școala Uda din sat Uda, comuna Tătăruși, județul Iași
Modernizare, reabilitare și dotare Corp A la Liceul Tehnologic din satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași
Consolidare, extinere, modernizare, și dotare Dispensar Uman Tătăruși din satul Tătăruși comuna Tătăruși, județul Iași
Achiziție dotări pentru Serviciul Public Local de Gospodărire Comunală al Comunei Tătăruși
Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătăruși, județul Iași, L=9,883 km
Modernizare și extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Tătăruși, județul Iași
Realizare punte pietonală la Țigulea din satul Uda, comuna Tătăruși, județul Iași
Realizare Pod Cășuneanu peste Pârâul Satului, prin demolare pod existent, în satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași
Amenajare drumuri de acces la exploatatii agricole în comuna Tătăruși, județul Iași, L=7,871 km
Realizare rețea de gaze naturale în Comuna Tătăruși, județul Iași
Realizarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020
Asociația Grupului de Acțiune Locală “Codrii Pașcanilor”
Localități înfrățite:
Comuna Tătărauca - Veche, Raionul Soroca, Republica Moldova, HCL Tătăruși nr.02 din 20.01.2012
Orașul Mogilev - Podolsky, Raionul Oblast - Vinnytsia, Republica Ucraina, HCL Tătăruși nr.02 din 20.01.2012

Evenimente
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...