PRIMĂRIA OSTRA

29159 Vizualizări
Ostra
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 42(Cod poștal: 727400), Județ: Suceava,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Oroş Ioan
Viceprimar:
Secretar General: Smărăndeanu Bogdan
Contabil: Gheaţă Georgel

  • Suprafață: 10153 ha
  • Intravilan: 767, 50 ha
  • Extravilan: 9385, 50 ha
  • Populație: 3443
  • Gospodării: 1239
  • Nr. locuințe: 1239
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Ostra, Tărnicioara

Așezarea geografică:

Comuna Ostra este situată în partea central-sudică a județului Suceava, învecinandu-se cu comuna Stulpicani la nord și est, cu comunele Broșteni și Borca la sud și Comuna Crucea la vest. Zona locuită este amplasată pe terasele inferioare și superioare ale principalelor cursuri de apă: Brăteasa, Băişescu şi Botoşanu. Principala cale de comunicație în zonă este drumul județean Frasin-Holda (D.J. 177A), cea mai apropiată stație de cale ferată fiind la cca. 22 Km distanță (Orașul Frasin). Sistemul de localități cuprinde: satele Ostra (reşedinţa de comună) și Tarnicioara
Încadrarea în teritoriu
Comuna Ostra, cu o suprafaţă totală de 10153 ha, este situată în sud-vestul judeţului judeţului Suceava, la 65 km distanţă, iar față de cel mai apropiat oraş, Frasin, la 18 km.
Comuna se învecinează:
- în partea de nord şi nord-est, cu teritoriul comunei Stulpicani
- în partea de sud, cu județul Neamț
- în partea de sud-est, cu teritoriul comunei Broşteni
- în partea de vest, cu teritoriul comunei Crucea
După forma, textura şi structura vetrei, cele două localități ale comunei Ostra se încadrează în categoria aşezărilor cu formă, structură și textură neregulată. Astfel, localitățile s a dezvoltat inițial paralel cu valea râului Ostra, având o formă alungită, longitudinală, “mulată” pe valea apei, în timp, datorită presiunii demografice puternice, extinderea satului trebuind să se facă şi transversal, prin dezvoltarea tentaculară pe unele văi ale pâraielor afluenți ai Ostrei
Localitatea Târnicioara este situată în partea de nord a comunei, formând acelaşi corp cu Ostra, cele două localități fiind despărțite de podul Botoşana. Centrul de polarizare îl constituie localitatea Ostra.
Precizăm însă că drumul județean DJ 177A străbate comuna Ostra de la nord la sud, intravilanele localităților componente dezvoltându-se preponderent de-a lungul drumurilor comunale şi săteşti ale comunei
Zona centrală a localității Ostra este situată excentric, în partea central – sudică a satului, localitatea dezvoltându-se liniar de-a lungul DJ 177A şi tentacular - liniar de-a lungul drumurilor comunale şi săteşti extinse către est şi vest
Localitatea Ostra are rol de coordonare administrativ-economic şi socio-culturală, din punct de vedere teritorial administrativ
Din punct de vedere funcțional nu există diferenţieri prea mari în cadrul aşezărilor, funcția predominantă fiind cea industrială şi de creştere a animalelor
Poziția geografică a comunei Ostra este favorabilă din punct de vedere al conexiunii cu oraşele Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc. Astfel, comuna este poziționată pe traseul Broşteni-Ostra-Suceava, realizat prin intermediul DJ 177A care face legătura cu DN 17(E 58) în dreptul oraşului Frasin
Cea mai apropiată stație CFR este staţia Frasin situată la o distanță de 23 km
Accesul către reşedinţa de judet - municipiul Suceava - se realizează prin intermediul DJ 177A până la Frasin şi de acolo pe E 85 până la Suceava
​Teritoriul comunei Ostra este străbătut de o reţea de drumuri comunale şi săteşti, parte din ele modernizate (betonate), iar altele nemodernizate (pietruite)

Activități specifice zonei:

Pe teritoriul comunei Ostra există importante resurse care au fost atrase în circuitul productiv şi anume: zăcăminte naturale de minereuri complexe (cupru, zinc, plumb), baritină şi lemn. Forţa de muncă specializată disponibilizată din sectorul minier, cadrul natural deosebit, alături de ospitalitatea tradițională bucovineană şi arhitectura gospodăriilor din zonă, se recomandă ca elemente de atractivitate pentru investitori
​Sistarea activităţilor miniere au contribuit ca pe teritoriul localității să existe active şi capacități de producție disponibile, cu toate ultilitățile necesare. Reprofilarea acestora spre alte activităţi solicitate (crearea unor depozite, realizarea unor mici ateliere meşteşugăreşti, a unor ateliere de confecţionat mic mobilier din lemn...), ar reprezenta o valorificare profitabilă a acestor spaţii

Activități economice principale:

Comuna Ostra este situată în sud-vestul judeţului Suceava, în depresiunea cu acelaşi nume din Munţii Stânişoarei, la confluenţa a trei pârâuri montane: Brăteasa, Băişescu şi Botoşanu, ce formează râul Suha, la o altitudine de 650 m, fiind formată din satele Ostra şi Tărnicioara. Faţă de Suceava se află la 65 km distanţă, iar față de cel mai apropiat oraş, Frasin, la 18 km
Ca tip de spațiu rural, conform Atlasului României 2006, comuna Ostra este caracterizată ca fiind de tipul 3, specific spaţiilor montane, mai precis, un spațiu rural relativ bine echipat edilitar, şi cu o economie rurală diversificată
Economia locală a fost dezvoltată odată cu amploarea pe care a luat-o mineritul în zonă: exploatarea minereului radioactiv, a baritinei, precum şi prepararea mecano-chimică a concentratului neferos. Sistarea activităţilor miniere a determinat o stagnare a activităţilor industriale, inclusiv a celor colaterale mineritului
Ascensiunea economică şi demografică s-a produs după 1965, când s-a pus în valoare zăcământul de minereuri complexe de la Leşu Ursului. După 1989 se înregistrează un declin deoarece principalele sectoare economice au fost supuse restructurării. Totuşi, comuna Ostra oferă numeroase oportunități: creşterea animalelor, procesarea laptelui, lemnului, agroturism. Lângă Ostra se află pădurea seculară de la Slătioara, comuna Stulpicani
Se urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale comunei, precum şi evidenţierea disfuncționalităților, în vederea stabilirii celor mai bune direcții de dezvoltare economică a comunei Ostra
​PENTRU IDENTIFICAREA PARTICULARITATILOR ECONOMICE SE utilizeaza date din Fişa localității, furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, date extrase din Registrul Agricol al comunei Ostra, informații colectate pe teren, informații provenind din diferite studii realizate în comună
Oportunități
Agricultură

Dezvoltarea programelor de înfiinţare de noi asociaţii agricole, viabile din punct de şi rata de regenerare, vedere economic, precum şi dezvoltarea celor existente
Instruirea fermierilor prin forme de  pregătire continuă
Posibilitatea de accesare de fonduri - rezistenta la schimbare şi mentalitățile învechite; structurale ale Fondului European Agricol pentru finanțarea agriculturii şi dezvoltării rurale
​Perspectivă pentru dezvoltarea sectorului agricol, cu accent pe dezvoltarea de produse administrarea proiectelor finanţate din Fondurile “biologice" sau "organice”, conform cerinţelor Uniunii Europen
Managementul terenului agricol
​Acordarea de fonduri pentru zonele montane defavorizate, finanţate prin Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013
Riscuri
Degradarea solurilor care diminuează fertilitatea și rata de regenerare
Degradarea păşunilor datorită păşunatului excesiv şi împăduririi naturale
Rezistența la schimbare şi mentalitățile învechite
Ccunoştinte insuficiente legate de elaborarea şi agricol, cu accent pe dezvoltarea de produse administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale FEADR
Riscul depăşirii capacităţii de suport a păşunilor în condițiile creşterii numărului de animale
Concurenţa produselor agricole din import
Silvicultura
Oportunități 

Posibilitatea elaborării de proiecte pentru accesarea de fonduri structurale pentru programe de reîmpădurire
Promovarea politicilor de împădurire
Material biologic performant pus la dispozitie prin programe de împădurire
Riscuri
Ciclu lung bani - marfă - bani
Politici ambigui la nivel local
Industria extractivă
Oportunități
Reconstrucţia ecologică terenurilor degradate prin exploatare
Riscuri
Perpetuarea aceluiaşi tip de exploatare va determina deteriorarea în continuare a mediului cu reducerea posibilităţilor de regenerare ecologică
Industria prelucrătoare
Oportunități

Achiziționarea unor tehnologii mai performante
Programe de finanțare pentru activități de producție
Orientarea băncilor în vederea sprijinirii înfințării și dezvoltării sectorului IMM prin diversificarea serviciilor bancare
Prezența materiilor prime locale în cazul unor ramuri industriale
Industria alimentară, industria de prelucrare a lemnului, laptelui
Riscuri:
Invadarea pieței cu produse din import
Dezvoltarea mai rapidă a unor industrii similare în satele învecinate
Efecte negative asupra factorilor de mediu datorită poluării industriale (poluare chimică și fonică)
Menținerea unei capacități scăzute de adaptare a sistemelor de producție la cerințele economiei de piață
Construcții
Oportunități
Generare de noi locuri de muncă
Acces la materiale și tehnici moderne, mai eficiente
Sistematizarea teritorială a localităților comunei
Alocarea de fonduri sociale și pentru tineri
Riscuri
Insuficiența personalului calificat în construcții
Riscul construirii haotice, fără a respecta sistematizarea și amenajarea teritorială
Serviciile
Oportunități
Dezvoltarea serviciilor din domeniul protecție mediului (ecologice)
Organizarea și modernizarea spațiilor comerciale pentru respectarea standardelor actuale de siguranță și igienă
Dezvoltarea serviciilor de informare turistică
Dezvoltarea serviciilor în domeniul agrementului și alimentației publice
Dezvoltarea serviciilor de telecomunicații
Riscuri
Pragul de reabilitare nu poate fi atins rapis
Creșterea numărului de unități care comercializează bunuri stimulează un consum nefundamentat, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației
Susținere disproporționată în raport cu oportunitățile și cererea
Gestionarea necorespunzătoare a ambalajelor din activități comerciale
Exigențele tot mai ridicate ale consumatorilor
Învățământ
Oportunități
Realizarea de proiecte pentru finanțarea unităților școlare din fonduri europene
Posibilitatea accesării Fondurilor structurale pentru activități de formare / dotare cu aparatură IT a unităților școlare
Nevoia de competențe profesionale în conformitate cu cerințele economiei actuale
Deschiderea unei școli de Arte și Meserii în conformitate cu potențialul economic al comunei (prelucrarea lemnului, construcții, turism și alimentație publică)
Organizarea în cadrul școlilor de ateliere meșteșugărești și cercuri cultural artistice
Necesitatea consilierii copiilor ai căror părinți sunt plecați pentru muncă în străinătate
Elaborare Planului Regional de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic Nord - Est 2006 - 2013
Riscuri
Instabilitatea legislației din domeniul învățământului
Viteza de adaptare redusă, ceea ce conduce la apariția ”generațiilor de sacrificiu”
Lipsa experienței în accesarea și derularea Fondurilor structurale
Ofertă redusă a locurilor de muncă
Lipsa colaborării între agenții economici și unitățile de învățământ
Sănătate și asistență socială
Oportunități
Aplicarea programului național de evaluare a stării de sănătate a populației
Posibilitatea accesării de fonduri structurale destinate dezvoltării sectorului social prin Fondul Social European
Cadru legislativ care stimulează implicarea sectorului privat în furnizarea de servicii sociale
Creșterea accesului populației vârstnice din comunaă la servicii medicale diversificate (inclusiv la medicamentele din ambulatoriu pentru bolicronice)
Creșterea ponderii cheltuielilor publice pentru sănătatea populației de vârstaa treia
Promovarea uni stil de viață sănătos, a unei nutriții  echilibrate, de combatere a sedentarismului și stresului, precum și a consumului de tutun și alcool
Riscuri
Lipsa experienței în accesarea și derularea Fondurilor structurale destinate domeniului social
Creșterea ponderii populației vârstnice din comună va crește presiunea asupra unităților medicale locale
Transporturile
​Realizarea de proiecte pentru reabilitarea şi modernizarea căilor rutiere
Construirea de poduri şi podeţe
Modernizarea infrastructurii rutiere prin fonduri structurale alocate prin programul Operațional Sectorial - Transport
Riscuri
Deteriorarea drumurilor datorită traficului greu
Creşterea numărului mijloacelor de transport rutier va conduce la perturbarea şi îngreunarea traficului auto Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructură
Poluarea mediului datorită noxelor emise de autoturisme
Cultură, tradiție, meșteșuguri
Oportunități
Organizarea unor tabere de creație pentru copii
Revitalizarea meșteșugarilor și a tradițiilor prin crearea în școli a unor ateliere meșteșugărești
Crearea infrastructurii specifice serviciilor și programelor pentru tineret, destinate practicării meșteșugurilor
Stimularea accesului tinerilor la activități economice și sociale în zona natală, prin informarea în legătură cu posibilitățile de finanțare a programelor culturale
Riscuri
Expunerea de kich
Activitățile meșteșugărești nu depășesc pragul de rentabilitate
Activitatea culturală redusă poate duce la scăderea participării populației orașului la viața socială
Pierderea autenticității datorită influențelor exterioare (mass - media, internet, turiști)
Turismul
Oportunități
Posibilități de permanetizare a practicării turismului, indiferent de sezon
Dezvoltarea turismului ecologic - arie montană
Dezvoltarea turismului de weekend, a turismului de odihnă și recreere
Practicarea turismului cinegetic și de pescuit sportiv
Crearea unei infrastructuri de turism
Realizarea unor facilități specifice tursimului de tranzit: restaurant, motel, fast - food, cafe, parcări, etc.
Modrnizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere
Realizarea unui mini - pârtii de schi și sănii
​Promovarea unor proiecte turistice cu finanțare externă
Riscuri
Dezvoltarea nelimitată a turismului poate determina depășirea capacității de suport a ariei turistice a comunei
Reducerea interesului pentru dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale și pentru distribuirea produselor artizanale prin puncte specifice
Poluarea mediului, în special a apelor și solului, datorită dezvoltării turismului
Pierderea originalității și autenticității locuitorilor și vieții rurale a comunei în urma interacțiunii cu turiștii

Obiective turistice:

Comuna Ostra nu posedă obiective turistice deosebite, dar pe teritoriul ei sunt numeroase gospodării țărăneşti care oferă condiții prielnice realizării agroturismului montan
​Fond cinegetic bine reprezentat, flora protejată pe vârful Smida-floarea de colț

Evenimente locale:

Un element distinctiv pentru comuna Ostra este dat de potenţialul etnografic de mare atractivitate al zonei, care se manifestă atât în ceea ce priveşte tipurile arhitecturale specifice, portul popular, obiceiurile şi meşteşugurile. Conservarea şi continuitatea acestora au imprimat locurilor o "personalitate” distinctă ce încă este insuficient valorificată

Facilități oferite investitorilor:

Există facilități fiscale acordate investitorilor având în vedere ca UAT Ostra face parte din aglomerările defavorizate

Proiecte de investiții:

Agricultură:
Investiții în loturile agricole
Iniţierea activităţii tinerilor fermieri
Formare profesională
Îmbunătăţirea procesării şi marketing-ului produselor agricole
Silvicultură:
Investiții în păduri
Îmbunătăţirea recoltării/tăierii, procesării şi marketingului produselor forestiere
Promovarea unor noi modalități de folosire şi marketing al produselor forestiere 124
Înfiinţarea de asociaţii ale proprietarilor de păduri
Refacerea potenţialului de producţie forestieră pierdut în urma dezastrelor naturale şi focului şi introducerea unor instrumente preventive adecvate
Împădurirea terenurilor neagricole
Îmbunătăţirea păstrarea stabilităţii ecologice a pădurilor cu rol de protecţie
Formare profesională
Promovarea adaptării şi dezvoltării zonelor rurale
Îmbunătățiri funciare
Reparcelare
Înfiinţarea serviciilor de ajutor şi management al fermelor
Marketing al produselor agricole de calitate
Servicii de bază pentru economia şi populația rurală
Renovarea şi dezvoltarea satelor şi protecţia şi conservarea moştenirii rurale
Diversificarea activităţilor agricole și a celor apropiate de agricultură, pentru asigurarea de activități multiple sau de venituri alternative
Gospodărirea resurselor de apă pentru agricultură
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii asociate dezvoltării agriculturii
Încurajarea activităților turistice
Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti
Conservarea mediului înconjurător asociată cu conservarea terenurilor, pădurilor şi peisajului, precum şi cu îmbunătăţirea condițiilor de viaţă ale animalelor
Refacerea potenţialului de producţie agricolă pierdut în urma dezastrelor naturale şi introducerea unor instrumente preventive adecvate
Pescuitul:
Restructurarea activităţii de pescuit
Sprijinirea marilor afaceri:
Investiții în capital fizic (utilaje şi echipamente, co-finanţare a ajutoarelor de stat)
Tehnologii nepoluante şi neagresive, tehnologii curate şi economice din domeniul energiei
Servicii de consultanță în afaceri (inclusiv internaţionalizare, export şi gestionarea problemelor mediului, achiziție de tehnologii)
Servicii pentru factorii interesaţi/implicaţi (de sănătate şi de siguranță, asigurarea îngrijirii persoanelor dependente)
Sprijinirea sectorului IMM şi meşteşugăresc:
Investiții în capital fizic (utilaje şi echipamente, co-finanţare a ajutoarelor de stat) 162
Tehnologii nepoluante și neagresive, tehnologii curate şi economice din domeniul energie
Servicii de consultanță în afaceri (informații, planificarea afacerilor, servicii de consultanţă, marketing, management, design, internaționalizare, export, management al problemelor de mediu, achiziţionare de tehnologii)
Servicii pentru participare în afaceri (spații pentru desfăşurarea afacerilor, incubatoare de afaceri, servicii de stimulare, promovare, crearea de reţele de comunicare, conferinţe, târguri)
Servicii în sprijinul economiei sociale (asigurarea îngrijirii persoanelor dependente, servicii de sănătate şi siguranță, activități culturale)
Formare profesională
Turism:
Investiții fizice (centre de informare, cazare, servire, facilități)
Investiții de altă natură decât cele fizice (dezvoltarea şi oferirea de servicii turistice, activităţi sportive, culturale şi de ocupare a timpului liber, tradiție)
Servicii de participare pentru sectorul turistic (inclusiv activități promoţionale, crearea de reţele de comunicare/de contacte, conferinţe, târguri)
Formare profesională
Resurse Umane:
Politica pieţei muncii
Integrarea socială
Dezvoltarea formării educaţionale şi profesionale (persoane şi firme)
Flexibilitatea forței de muncă, activități antreprenoriale, tehnologii de inovare, informare şi comunicare (persoane şi firme)
Acţiuni pe piaţa muncii în avantajul femeilor
Infrastructura de Bază
Infrastructura de transport:
Drumuri
Transport rural
Transport multi-modal
Sisteme inteligente de transport
Infrastructura pentru telecomunicații și societatea informațională:
Infrastructura de bază
Tehnologia Informației și Comunicării (inclusiv măsuri de securitate și transmisie sigură)
Servicii şi aplicaţii pentru cetățeni (sănătate, administrație, educaţie)
Servicii şi aplicații pentru IMM-uri (comerţ şi tranzacții electronice, educație şi formare, crearea de reţele de comunicare/de contacte)
Infrastructura în sectorul energetic (producţie, distribuţie):
Electricitate, gaze naturale, carburant solid
Surse regenerabile de energie (energia solară, energia eoliană, hidro electricitatea, biomasa)
Eficienta energetică, co-generare, control energetic
Infrastructura de mediu (inclusiv apa):
Aer
Zgomot
Deşeuri urbane şi industriale (inclusiv deşeuri sanitare şi periculoase)
Apa potabilă (colectare, depozitare, tratare şi distribuţie)
Canalizare şi purificare
Planificare și reabilitare:
Modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale
Reabilitarea zonelor rurale
Protejarea, îmbunătăţirea şi regenerarea mediului natural
Menţinerea şi restaurarea patrimoniului cultural
Infrastructura socială şi sănătatea publică
Diverse
Asistenţă tehnică şi acţiuni inovative (FEDR, FSE, FEOGA, IFOP)
Pregătire, implementare, monitorizare, publicitate
Evaluare
Studii
Acțiuni inovative
Informarea publicului
Proiecte realizate 2016 – 2020 :
Modernizări la instituţiile din comună
Reabilitarea și dotarea dispensarului medical din sat Ostra, comuna Ostra, județul Suceava
Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale Ostra, Corpurile 1 și 2 din sat Ostra, comuna Ostra, județul Suceava, prin realizare de sistem izolant din polistiren expandat și dotări
Având în vedere:
Contract de finanțare nr.1841/12.10.2017 si 1843/18.10.2017 - în condițiile PNDL pentru Programul Național de dezvoltare locala
Subprogramul - Modernizarea satului românesc, pentru obiectivul Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale Ostra, Corpurile 1 și 2 din sat Ostra, comuna Ostra, județul Suceava, prin realizare de sistem izolant din polistiren expandat și dotari” realizat 100% Pentru
Reabilitarea și dotarea dispensarului medical din sat Ostra, comuna Ostra, județul Suceava s-au început lucrările
Contribuția măsurii MASURII 8 – „Înființarea și dezvoltarea infrastructurii locale” la domeniile de intervenție Măsura 8
Înființarea și dezvoltarea infrastructurii locale corespunde obiectivelor art. 20 din Regulamentul (CE) 1305/2013, contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, și la domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. Consiliul local al Comunei Ostra aprobă implementarea proiectului „Modernizarea Scolii Gimnaziale - Corpul 2 si Amenajarea curtii acesteia din sat Ostra, comuna Ostra, județul Suceava”, beneficiind de M8,cererea pentru finanțare fiind depusă și aprobată-GAL
Confluiente Nordice. Realizat 100%
Alte lucrări realizate
Amenajaredrum pietruit și lucrări conexe în comuna Ostra, județul Suceava
Lucrările de amenajare a drumului pietruit se vor desfășura pe o lungime aproxmtiva de 300 ml, fiind de importanta ridicată pt locuitorii comunei având în vedere că drumul menționat este impropriu circulației și trebuie îmbuntățit prin pietruire pentru a fi practicabil
Lucrările conexe constau în realizarea unei punți suspendate pe o lungime de aproximativ 35 ml, care la momentul de față este în stare avansată de degradare fiind imposibilă circulația pietonală și a unui podeț care la momentul de față este degradat, apa distrugând zona respectivă

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...