PRIMĂRIA DĂMIENEŞTI

7771 Vizualizări
Damienesti
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 607135), Județ: Bacau,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Răileanu Vasilică
​Viceprimar:
Secretar General:Răileanu Vasilică Cătălin
Contabil: Martin Tatiana Cristina

  • Suprafață: 2902,19 ha
  • Intravilan: 200,19 ha
  • Extravilan: 2580 ha
  • Populație: 2021
  • Gospodării: 835
  • Nr. locuințe: 800
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Drăgeşti, Dămieneşti, Călugăreni, Pădureni

Așezarea geografică:

Comuna Dămieneşti este situată în Nordul judeţului Bacău la limita cu judeţul Neamţ. Teritoriul comunei este străbătut de drumurile judeţene DJ 207 şi DJ 159.
Comuna este formată din 4 localităţi: Drăgeşti, Dămieneşti, Călugăreni, Pădureni.
Din punct de vedere administrativ comuna Dămieneşti se învecinează la: N-cu judeţul Neamţ, S-cu comuna Negri (Bc), V-cu comuna Filipeşti (Bc), E-cu comuna Roşiori (Bc)
Comuna Dămieneşti din punct de vedere geomorfologic aparţine Podişului Central Moldovenesc , în partea de est şi Culoarului Siretului, în partea de vest

Activități specifice zonei:

Pe teritoriul comunei Dămieneşti se derulează activităţi economice dintre cele mai variate, agricultură, comerţ, prestări servicii în agricultură, funcţionând un număr de 8 societăţi cu răspundere limitată. Obiectele principale de activitate ale acestor agenţi economici fiind activităţile si comerţul

Activități economice principale:

Agricole/zootehnice
Prestări servicii în agricultură
Comerţ alimentar şi nonalimentar

Obiective turistice:

Biserica din lemn "Sf. Voievozi" din satul Drăgeşti precum şi biserica din lemn "Sf. Nicolae Dămieneşti" (1779)

Evenimente locale:

Târg săptămânal - duminică

Facilități oferite investitorilor:

Economia locală, bazată în majoritate pe activitatea de agricultură şi comerţ, trebuie să fie încurajată în direcţii ale căror efect sinergie, aduc bunăstare în principal rezidenţilor
Chestionarea agenţilor economici din comuna Dămieneşti a relevat cele mai importante direcţii de acţiune prin intermediul unui astfel de document strategic
Relansarea economică şi accelerarea dezvoltării durabile reprezintă obiectivul esenţial pentru asigurarea depăşirii condiţiei actuale
Aceasta vizează crearea infrastructurilor necesare pentru favorizarea mediului de afaceri, precum şi sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, dezvoltarea accentuată a spiritului antreprenorial
De o importanţă strategică este prezervarea şi dezvoltarea selectivă a potenţialului industrial existent pentru promovarea amplasării în zonă a ramurilor cu productivitate ridicată
Una din priorităţile Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 este dezvoltarea unui sector agricol competitiv bazat pe cunoaştere şi pe iniţiativa privată, capabil să se adapteze schimbărilor pe termen lung, care ia în considerare regulile comunitare şi consolidează sectorul de procesare
Axa prioritară 1 "Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier" are următoarele obiective specifice:
Dezvoltarea durabilă a unui sector agro-alimentar competitiv prin modernizarea şi îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătăţirea instruirii profesionale a producătorilor agricoli şi a infrastructurii relaţionată cu dezvoltarea şi adaptarea agriculturii atât în vederea creşterii valorii adăugate a materiilor prime de natură agricolă, cât şi a creării îmbunătăţirii filierelor agro-alimentare locale în spaţiul rural cu un impact pozitiv asupra veniturilor persoanelor care activează în acest sector, astfel încât la sfârşitul perioadei de programare fermierii sprijiniţi să fie capabili să-şi managerizeze exploataţiile în condiţiile economiei de piaţă
Obiectivele axei 3 din PNADR "îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiul rural şi încurajarea diversificării economiei rurale" vor urmări îmbunătăţirea standardului de viaţă prin creşterea spiritului antreprenorial al populaţiei rurale, accesul la serviciile de bază precum şi valorificarea resurselor locale tradiţionale.
Una din priorităţile naţionale de dezvoltare, conform Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013, este "creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere " care se va realiza prin: îmbunătăţirea accesului pe piaţa al interprinderilor în special al celor mici şi mijlocii, prin promovarea cercetării, inovării şi accelerarea societăţii informatice şi prin îmbunăţirea eficientei energetice
Axa prioritară 4 "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul programului operaţional Regional (POR) are următoarele domenii majore de intervenţie:
Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală - prin care activităţile POR vor sprijini autorităţile locale şi agenţii economici pentru a crea şi dezvolta propriile structuri de sprijinire a afacerilor, având ca scop atragerea IMM-urilor sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor, având ca rezultat crearea de noi locuri de muncă, pentru că acestea dispun de flexibilitatea necesară adaptării la cerinţele unei economii de piaţă dinamice.
Obiectivul General al Programului Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE) este creşterea productivităţii înterprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivel de UE, prin obiectivele specifice: consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv, constituirea unui mediu favorabil dezvoltării interprinderilor, valorificarea potenţialului TIC şi aplicarea acestuia în sectorul public şi privat, creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic. Pentru realizarea acestui obiectiv specific general, ţinând cont de programele operaţionale, Programele naţionale şi de Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, au fost stabilite următoarele obiective specifice pentru susţinere:
Sprijinirea iniţiativei private prin eliminarea barierelor birocratice şi dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru afaceri
Dezvoltarea turismului rural şi agroturismului ca factor cheie de dezvoltare economică
Sprijinirea dezvoltării resurselor umane îmbunătăţirea aspectului general al comunei Dămieneşti
Forţă de muncă calificată în domeniul agricol/zootehnie/mecanizare

Proiecte de investiții:

Măsura 322 - "Dezvoltare durabilă"
Proiect de alimentare cu apă
Canalizare
Asfaltare drum comunal la nivelul cererii de finanţări OG 7 poduri şi podeţe (în derulare)

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...