PRIMĂRIA ŞIEUŢ

29996 Vizualizări
Sieut
Tip: Comuna
Adresa: Sat Șieuț, nr. 197(Cod poștal: 427315), Județ: Bistrita-Nasaud,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ivan Mihai
Viceprimar:
Secretar General: Gotea Dumitru
Contabil: Simioanca Alexandru

  • Suprafață: 7289 ha
  • Intravilan: 334 ha
  • Extravilan: 6955 ha
  • Populație: 2652
  • Gospodării: 653
  • Nr. locuințe: 704
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Şieuţ, Ruştior, Sebiş, Lunca

Așezarea geografică:

Teritorul comuneie Şieuţ este situat în nord-estul Depresiunii Transilvaniei, la contactul acesteia cu Munţii Călimani. Partea centrală a comunei face parte din Piemontul Călimanului, pe când partea nord-estică atinge vestul ramei muntoase a Călimanilor, iar partea de sud-vest e încadrată în subunitatea Dealurilor Şieului.
Principalele coordonate geografice care străbat teritoriul comunei sunt paralela de 47° latitudine nordică şi meridianul de 24°40' longitudine estică.
Din punct de vedere administrativ, comuna Șieuț este încadrată în județul Bistrița-Năsăud, aflându-se în partea sud-estică a acestuia, la granița cu județul Mureș.
Teritoriul comunei se învecinează la vest şi la nord-vest cu teritoriul comunei Şieu, la est cu cel al comunei Vătava (județul Mureş), la sud şi la sud-est cu teritoriul comunei Monor, iar la sud-vest cu cel al comunei mureşene, Batoş.
Comuna Şieuţ este situată la 31 km de oraşul Bistriţa şi la 28 km de oraşul Reghin. Legătura cu aceste centre urbane se realizează cu ajutorul drumului judeţean modernizat (DJ 154 Bistrița - Reghin).
De asemenea, prin comună trece şi calea ferată electrificată Sărăţel-Deda, care face parte din magistrala Bucureşti Nord - Baia Mare.
În limitele sale administrative cuprinde localităţile: Şieut localitatea de reşedinţă, satul Ruștior situat pe Râul Șieu în amonte la 2 km față de satul de reședință, satul Sebiș este așezat la izvoarele Râului Șieu la 7 km distanță față de centru de comună, iar satul Lunca este situat la stânga satului Ruștior la o distanță de 4,77 km față de satul Ruștior, pe Pârâul Frijna, afluent al Râului Şieului. Cele trei sate sunt legate între ele prin drumul județean nr. 154 C Șieut-Sebiș iar satul Lunca prin drumul comunal 12 A Ruștior-Lunca

Activități specifice zonei:

Agricultură și creșterea animalelor.
Este comuna cu cel mai mare efectiv de ovine din județ și din țară (aproximativ 30-40 mii capete ovine) raportat la numărul locuitorilor din comună.
Conform datelor din evidența registrului agricol, în cadrul comunei Șieut există următoarele efective de animale:
- 3268 capete bovine;
- 1139 capete porcine;
- 28526 capete ovine;
- 742 capete caprine;
- 583 capete cabaline;
- 9000 păsări;
- 195 de familii de albine.

Activități economice principale:

Activitatea economica în cadrul comunei este reprezentată prin următoarele ramuri: agricultură - ca principală ramură, unele mici ateliere de prelucrare primară a lemnului și a produselor animaliere, serviciile.

Obiective turistice:

Ca reper turistic în cadrul comunei Șieuţ reprezintă "Plaiul Cătunesc al Mariei Tereza" care începe din poala Vârfului "Poiena Tomii", trece peste Munții Călimani până în localitatea Drăgoiasa comuna Panaci, județul Suceava, cu numeroasele puncte de atracţie turistică din Parcul Naţional al Munţilor Călimani, cu roci, minerale şi structuri geologice deosebite, flaură şi floră montană cu specii foarte rare şi endemite.
Datorită atât unor peisaje de un pitoresc unic, cât şi obiceiurilor şi tradiţiilor populare care încă îşi păstrează ritualul de desfăşurare, în care vechile rituri se îmbină cu acte ceremoniale spectaculoase, potențialul turistic al comunei este ridicat. Datinile și obiceiurile care au rămas vii în zonă sunt: Obrazarea, Strigatul în Coasta, Plugarul, Împreunatul și măsura oilor, Coborâtul olilor.
Rezervaţiile şi monumentele naturale ale comunei și judeţului Bistriţa Năsăud care constituie elemente de simbol şi patrimoniu în context naţional şi internaţional se găsesc î Parcul Naţional al Munţilor Călimani.
Patrimoniul cultural mobil este reprezentat de diferite bunuri cu o valoare deosebită istorică sau documentară, care aparţin Bisericilor Ortodoxe din cadrul comunei, profil care conturează specificul naţional al culturii, recunoscut pe plan internaţional.
Starea actuală a unor bunuri de patrimoniu, impune în mod obligatoriu intervenţii de restaurare, în special asupra Biserici Ortodixe din localitatea Lunca
Casa Ethnos - Sebiş
Munţii Călimani - Izvoarele văii Şieului cu vârful Poiana Tomii

Evenimente locale:

- Praznicul satului Șieuț (hramul) care are loc în data de 26 Octombrie de Sfântul Dumitru, a fiecarui an;
- Praznicul satului Ruștior (hramul) care are loc în data de 9 Septembrie de Sfânta Marie mică a fiecarui an;
- Praznicul satului Sebiș (hramul) care are loc în a doua zi de Rusalii a fiecarui an;
- Praznicul satului Lunca (hramul) care are loc în data de 8 Noiembrie de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril a fiecarui an;

Facilități oferite investitorilor:

- Forță de munca ieftină;
- Materie primă din comună, ca: fructe, fructe de pădure, carne, lapte, lână și lemn;
- Acordarea unor facilități fiscale, celor care înfințează societăți economice în zonă.
Oportunități:
Dezvoltarea mici industrii prin înfințarea de ateliere sau făbricuțe de prelucrare a produselor din: fructe, fructe de pădure, carne, lapte, lână și lemn, confecționarea de măturii nuiele.
Dispunem de hale de producție (grajdurile de la fostul CAP care sunt în stare bună) în proprietate privată a unor personae fizice din comună, care doresc un parteneriat privat în acest sens.
Resursele importante de fructe de pădure din zona fac posibilă dezvoltarea turismului de cură.

Proiecte de investiții:

1. Denumire proiect: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SEBIŞ COMUNA ŞIEUŢ"
Programul, axa prioritară, D.M.I./măsura: Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localităţiile unde nu există asemene instituții precum și pentru reabilitarea modernizarea, dotarea și finanțarea lucrărilor de construcţie a așezămintelor cultural de drept public din mediul rural și mic urban realizat prin Compania Naționala de Investiții "C.N.I." - S.A
Iniţiator: Comuna ȘIEUȚ
Beneficiar: Comuna ȘIEUȚ
Valoare totală lei 2887,320 mii lei, inclusiv TVA, din care C+M 2660,975 mii lei
2. Denumire proiect: ÎNFIINȚARE PARC ÎN LOCALITATEA ȘIEUȚ
Programul, axa prioritară, D.M.I./măsura: Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
Iniţiator: Comuna ȘIEUȚ
Beneficiar: Comuna ȘIEUȚ
Valoare totală lei 495 mii lei, inclusiv TVA
3. Denumire proiect: "REABILITAREA ȘI EXTINDEREA PARCULUI DIN CENTRUL LOCALITĂȚII LUNCA" DIN COMUNA ȘIEUȚ
Programul, axa prioritară D.M.I./măsura: Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
Inițiator: Comuna Șieuț
Beneficiar: Comuna Șieuț
Valoare totală lei 250 mii lei, inclusiv TV
4. Denumire proiect: "REPARAȚII CAPITALE ȘI REABILITARE TERMICĂ ȘCOALĂ CU CLASELE I-VIII ÎN LOCALITATEA ȘIEUȚ" ȘI "MODERNIZARE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE, EXTINDERE CU UN CORP PENTRU GRUPURI SANITARE ȘI CENTRALĂ TERMICĂ"
Programul, axa prioritară, D.M.I./măsura: Programul Național de DEZVOLTARE Locală, Subprogramul: Modernizarea satului românesc, Domeniul: Realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățămînt preuniversitar
Inițiator: Comuna Șieuț
Beneficiar: Comuna Șieuț
Valoare totală: 1470,391 mii lei (cu TVA) respectiv 326,051 mii euro
5. Denmire proiect: "MODERNIZAREA DC 12 A RUȘTIOR-LUNCA"
Programul, axa prioritară, D.M.I/măsura: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul: Modernizarea satului românesc, Domeniul: Construire/modenizare/reabilitare drumuri publice de interes local, respectiv drumuri comunale și sau drumuri publice din interiorul localităților 
Inițiator: Comuna Șieuț
Beneficiar: Comuna Șieuț
Valoare totală de: 3054,314 mii lei (cu TVA) respectiv 694,794 mii euro (cu TVA)
6. Denumire proiect: "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"
Programul, axa prioritară, D.M.I./măsura: FEADR, axa prioritară 1 Măsura 125 - "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii"
Inițiator: Comuna Șieuț
Beneficiar: Comuna Șieuț
Valoare totală: 4.347.000 lei respectiv 1.000.000 euro
7. Denumire proiect: "LUCRĂRI DE AMENAJARE A CURSURILOR DE APĂ NECADASTRATE DIN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD"
Programul, axa prioritară, D.M.I./măsura: FEADR, axa prioritară 1, Măsura 125 - "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii", Submăsura 125C - Proiecte pentru prevenirea inundațiilor 
Inițiator: Comuna Șieuț
Beneficiar: Comuna Șieuț
Valoare totală: 6.686.700 lei respectiv 1.500.000 euro
Avem în vedere pe viitor a realiza următoarele proiecte de investiți:
1. Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere și agricole în comuna Șieuț
2. Modernizare străzi în comuna Șieuț
3. Rețele de canalizare și epurare a apelor uzate în comuna Șieuț
4. Extindere și modernizare rețele de apă potabilă în comuna Șieuț
5. Reabilitare și modernizare clădire Dispensar uman Șieuț
6. Reabilitare și modernizare clădire Dispensar sanitar-veterinar Șieuț
7. Lucrări de ameajare a cursurilor de apă necadastrale în localitatea Sebiș, comuna Șieuț 
8. Construire grădiniță cu 3 grupe în localitatea Șieuț, comuna Șieuț
9. Lucrări de cadastru și Cartea funciară în comuna Șieuț
10. Lucrări de îndiguire și apărare maluri a Râului Șieuț și afluenții acestuia, în localitatea Sebiș, comuna Șieuț
11. Construirea și repararea de poduri în comuna Șieuț
12. Modernizare bază sportivă în localitatea Șieuț, comuna Șieuț
13. Ameajare bază sportivă în localitatea Sebiș, comuna Șieuț
14. Amenajare în parteneriat public privat a unui câmp de panouri fotovoltaice la Sebiș
15. Amenajare centru civic localitatea Șieuț
16. Construire de monumente ale Eroilor în satele Sebiș, Ruștior și Lunca
17. Reînființarea plaiului cătunesc al Mariei Tereza prin refacerea acestuia ( unei poteci pentru echitație și sau biciclete care leagă Ardealul de Moldova și pornește din satul Sebiș de la poalele Munțiilor Călimani, continuă prin Poiana Tomii, Prisaca, Gisa Mică, Gisa Mare, Tarnița, Stegea, Cofuri, Pianu, Secu, Țiganca, Scurtu, Poiana Lungă, Dealul Bistricioarei, Fata Netedă, Tihu, Piatra lui Ilieș, Gruiu, Vârful Haitii, Dumitrelu, Bocscodaie, Vârful Negoiu, Pietriceaua, Iezau, Cerdac, Cerbuc - Neagra-Șarului, județul Suceava

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...