Despre AMNIS AUDITEVAL SRL

Societate de Audit și Evaluare, înființată în anul 2016, CUI 36395912, autorizată ASPAAS ( nr inreg FA 1334), CAFR și ANEVAR ( autorizație 0709 ), cu o bogată experiență în domeniul auditului financiar și evaluării patrimoniale/imobiliare.
Printre clienții societății se regăsesc atât societăți private (microintreprinderi, intreprinderi mici cât și societăți listate la BVB) cât și instituții publice ( Primarii de mari municipii, orașe și comune).
Serviciile pe care AMNIS AUDITEVAL SRL le oferă clienților actuali și potențialilor clienți sunt:
- servicii de consultanță în inventarierea patrimoniului
- evaluare pentru raportare financiară și evaluare pentru impozitare
- audit financiar al cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.
Datele de contact ale societatii sunt:
Adresa: Medias, strada Alba Iulia 4, bl. 56, ap. 37, judetul Sibiu
Telefon: 0765-156.676
E-mail: amnisaudit@gmail.com
Web: www.amnisauditeval.ro
Inventariere ( inventarierea patrimoniului)
Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, prevede ca: entitățile (Societăţile comerciale, instituţiile publice, etc.) au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării şi în alte situaţii prevăzute de lege. Conform OMFP 2861/2009:„Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exercițiului financiar, avându-se în vedere și specificul activității fiecărei entități. […] Inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariați proprii, cât și pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare”.
Ordinul nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 prevede ca “Instituțiile publice, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor și de subordonare inventariază activele fixe corporale aflate în patrimoniul lor, care urmează să fie reevaluate”
Evaluare pentru raportare financiară
Ordonanța 81/2003 cu modificările și completările ulterioare prevede ca: “Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea”
Ordinul nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 prevede ca “Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora la data bilanțului, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.
Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare.”

Evaluare pentru impozitare
Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire – denumit impozit pe clădiri, cu exceptia persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 456 din Legea 227/2015 –Codul Fiscal
Conform Codului fiscal, impozitul pe clădiri se stabilește în funcție de proprietar si destinația clădirii, respectiv:
clădiri rezidențiale (clădiri de locuit și anexe gospodărești)
clădiri nerezidențiale (utilizate în alt scop decât cel rezidențial)
- mixte (o parte rezidențial și o parte nerezidențial).
Persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație nerezidențială ( altele decât anexele gospodărești) sau destinație mixtă ( rezidențial și nerezidențial ) precum și persoanele juridice care au în patrimoniu clădiri, au obligația de a actualiza valoarea impozabilă a clădirilor ( la 3 ani – persoane juridice și la 5 ani – persoane fizice )
Rapoartele de evaluare pentru impozitare se întocmesc doar în primul trimestru al anului în care se stabilește impozitul pe clădiri (între data de 01 ianuarie și 31 martie), de către evaluatori autorizați, membrii ANEVAR cu specialitatea EPI ( evaluarea proprietatilor imobiliare).
Data la care se emite opinia asupra valorii ( data evaluarii ) este 31.12. a anului anterior celui în care se realizează evaluarea.
Rapoartele de evaluare pentru impozitare se întocmesc conform Ghidului GEV 500 – Determinarea Valorii impozabile a clădirilor, emis de ANEVAR
Conform GEV 500, evaluatorii autorizați au obligația să înregistreze rapoartele de evaluare în BIF, recipisa BIF fiind pusă la dispoziția beneficiarului de către evaluator împreună cu raportul de evaluare. Recipisa BIF va însoți raportul de evaluare ce va fi depus la UAT în vederea stabilirii impozitului
Auditul fondurilor europene
Auditul financiar independent al proiectelor nu mai este o obligație contractuală ce revine beneficiarilor de finanțare în cadrul programelor operaționale susținute din fondurile structurale și de coeziune europene, în baza contractelor de finanțare pe care aceștia le-au încheiat cu autoritățile de management (AM) sau organismele intermediare (OI) ale acestor programe. Totusi, la majoritatea programelor operaționale cheltuielile cu auditul financiar sunt eligibile
În practică, activitatea de audit financiar este omisă de cele mai multe ori de cître beneficiari, însă, în opinia noastră, acest serviciu este deosebit de util atât pentru entitățile publice cât și private care gestionează proiecte cu finanțare europeană
De ce este utilă activitatea de audit financiar în cadrul proiectelor?
Acest serviciu este deosebit de util atât pentru entitățile publice cât și private care gestionează proiecte cu finanțare europeană deoarece:
- are ca obiectiv verificarea de către Auditor a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în baza Cererilor de Rambursare/ Cererilor de plată, pentru acţiunea finanţată în cadrul Contractului de Finanţare, s-au efectuat (“realitatea desfășurării”), sunt legale (“legalitatea”), exacte (“exactitate”) și eligibile, precum și transmiterea către Beneficiar a Rapoartelor cu privire la procedurile convenite executate. Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate cu titlu de finanţare nerambursabilă au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condiţiile Contractului de Finanţare
- beneficiarii proiectelor finanțate vor putea corecta eventualele erori de implementare în cursul derulării proiectului
- elimina riscul de a solicita la rambursare cheltuieli efectuate care nu sunt eligibile la rambursare
- elimina riscul de a returna, total sau parțial, fondurile primite datorită neutilizării acestora în conformitate cu cerințele finanțatorului
- în urma misiunii de auditare Auditorul poate emite recomandări privind modul de îmbunătățire a activității în cadrul proiectului
- atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli Este recomandat ca auditerea cheltuielilor să se efectueze înainte de transmiterea Cererilor de Rambursare/Plata către Autoritatea de Management
Zona de activitate
Serviciile de inventarierea patrimoniului și evaluare pentru raportare financiară se adreseaza în special Primăriilor de Comune și instituțiilor publice care nu dispun de personal suficient ca să poată efectua inventarierea
Serviciile de auditare se adresează tuturor instituțiilor publice care au în derulare proiecte finanțate din fonduri europene, indiferent de mărimea acestora

Produse
Oferte
Portofoliu clienți

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...