PRIMĂRIA TĂTĂRUŞI

Tatarusi

Tip: Comuna

Adresa: Alexandru Vasiliu, nr. 104 (Cod postal:707500), Tatarusi, Jud. Iasi, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Iosub Costel
Viceprimar: Lazăr Gheorghe- Mirel
Secretar: Iulian Anghelina
Contabil: Ilişoaia Marieana

Suprafata: 6618 ha

Intravilan: 1247,4 ha

Extravilan: 5370,6 ha

Populatie: 5622

Gospodarii: 2450

Nr. locuinte: 2450

Nr. gradinite: 4

Nr. scoli: 4

Numele localitatilor aflate in administratie:

Tătăruşi, Iorcani, Pietrosu, Uda, Vălcica

Asezarea geografica:

Comuna Tătăruşi, cu o suprafaţă totală de 6618 ha, este localizată în partea de NV a judeţului Iaşi, la graniţa cu judeţul Suceava, aproximativ la jumătatea distanţei dintre râurile Siret şi Moldova, în partea de sud a Podişului Sucevei.
Comuna Tătăruşi se învecinează cu următoarele teritorii comunale:
N – satul Probota, Comuna Dolhasca, judeţul Suceava
V – comuna Forăşti, judeţul Suceava
SV – satul Broşteni, comuna Drăguşeni, judeţul Suceava
E – satul Heci, comuna Lespezi, judeţul Iaşi
SE – satul Conţeşti, comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi
S – satul Homiţa, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi
​Sistemul de localităţi cuprinde satele: Tătăruşi (reşedinţa de comună), Iorcani, Pietrosu, Uda şi Vâlcica.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
- Industrie (construcții, prelucrarea lemnului)
- Cultura plantelor (porumb, grâu, orz, orzoaică, floarea soarelui)
- Pomicultură (prun, măr) - Legumicultură (cartofi, tomate, varză)
- Silvicultură comuna Tătăruşi are o suprafaţă de 2291,72 ha cu pădure aflate în Patrimoniul Ocolului Silvic Paşcani
- Creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine, caprine, cabaline)
- Creşterea păsărilor
​- Apicultură

Activitati economice principale:

Relaţiile economice ale comunei Tătăruşi se realizează prin interacţiunea cu comunele învecinate, cu zonele urbane apropiate – municipiul Paşcani, dar şi cu străinătatea.
Astfel, cu comunele învecinate se manifestă relaţii de schimburi de produse, în special agricol- zootehnice, în cadrul târgurilor organizate în zonă.
Având în vedere distanţa redusă şi infrastructura comercială de care dispune (depozitele en-gros), municipiul Paşcani devine sursă de aprovizionare cu bunuri şi produse de larg consum pentru numeroasele societăţi comerciale care funcţionează în comuna Tătăruşi. Precizăm totuşi că relaţiile cu zonele urbane se realizează în dublu sens, deoarece oraşele devin piaţa de desfacere a surplusului de produse agricole rezultat în gospodăriile din comuna Tătăruşi.
Apropierea de centrul urban Paşcani ca centru de polarizare a forţei de muncă, exercită, de altfel, o influenţă favorabilă asupra întregii vieţi economice a comunei.
- Agricultură
- Industrie
- Construcţii
- Comerţ
- Creşterea animalelor
- Alimentație publică
- Prestări servicii
- Prelucrarea lemnului
Firme Reprezentative
S.C. OLI-CONSTRUCT S.R.L.
I.I. AMARIEI IOAN-CRISTINEL
I.I. GROHINSCHI D. ANDREI
P.F.A. AILINCĂI N. COSTEL
S.C. POENARIU FARM S.R.L.
S.C. TĂTĂDENT S.R.L.
S.C. GAZU SRL
S.C. RUXALMA S.R.L.
S.C. VAIMAR CRIS S.R.L.
S.C. COS FIR MED S.R.L.
S.C. FLORIA CATERING S.R.L.
S.C. INFOPAS COMPANY S.R.L.
P.F.A. VASILIU M. MIHAELA
P.F.A. COSTAN IONEL
P.F.A. COSTAN SIMION
I.F. BÎRLEANU D. ELENA-LUMINIŢA
​SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP TĂTĂRUŞI

Oportunităţi
Deoarece actualele obiective strategice de dezvoltare, mărimea numărului de locuitori şi tipul de organizare ca aglomeraţie rurală sunt premise ferme, comuna va continua să se extindă pe terenurile disponibile din jur încă din prima etapă, ţinându-se seama de toate categoriile de bariere existente şi de direcţiile prioritare de evoluţie. Unul din principalele documente care direcţionează dezvoltarea este Planul Naţional de Dezvoltare. Pentru perioada 2014-2020 proiectul nu se află în faza finală, de aceea se vor aplica în continuare măsurile PNDR 2007 – 2013,( ţinând cont şi de prevederile din draftul 2014-2020) care grupează 6 priorităţi naţionale de dezvoltare. Pentru autorităţile locale din zonele rurale, prioritatea cea mai relevantă a Planului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 este prioritatea numărul 5 – Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol.
Planul Naţional de Dezvoltare are în vedere aplicarea unui model multifuncţional de dezvoltare agricolă şi rurală.În acest sens, s-au identificat următoarele sub-priorităţi
1. Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la cerinţele pieţei.
2. Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale.
3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere.
4. Promovarea iniţiativelor locale de tip „LEADER”.
5. Asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii.
Conform proiectului Ministerului Agriculturii cu privire la PNDR 214-2020, prioritate vor avea: -Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole
- Incurajarea tinerilor fermieri
- Reabilitarea infrastructurii rurale
- Promovarea crearii si dezvoltarii interprinderilor mici si mijlocii
​- Sustinerea zonei montane si pomiculturii.

Obiective turistice:

-Rezervaţia Forestieră "Pădurea Tătăruşi" (ROSCI0176) - 52,00 Ha​ - declarată Zonă Naturală Protejată de Interes Naţional prin Legea nr. 5 din 06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III- zone Sit important din punct de vedere conservativ pentru habitate menţionate în directiva "Habitate". Situl cuprinde un făget secular reprezentativ pentru Moldova, de tip colinar, cu arbori de peste 120 ani, cu înălţime ce depăşesc 30 m şi diametre de cca. 50 cm
-Muzeul Satului
-Situl arheologic "Palanca"​- Lista Monumentelor Istorice la Poziţia 741, cod LMNI IS-I-s-b-03668
-Biserica ortodoxă "Sfântul Neculai" - Tătăruşi 1843
-Biserica ortodoxă "Sfântul Vasile cel Mare" - Pietrosu 1821
-Mănăstirea Broşteni "Sfântul Gheorghe"
​-Mănăstirea Probota ​- ctitoria Domnitorului Petru Rareş (1530) se află pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO este situată la 4 km de comuna Tătăruşi.

Evenimente locale:

- August - Festivalul "ZILELE REZERVAŢIEI FORESTIERE PĂDUREA TĂTĂRUŞI"
- 27 decembrie - Festivalul Folcloric "ALEXANDRU VASILIU - TĂTĂRUŞI"
- Iunie - Festivalul Folcloric Pentru copii şi tineret "DE LA MOŞII NOŞTRI NOI AM ÎNVĂŢAT"
- 15 IANUARIE - Omagierea lui Eminescu de Ziua Culturii Naționale
- 24 IANUARIE - Mica Unire - Unirea Principatelor Române
- 27 IANUARIE - Ziua Școlii Tătăruși
- 01 MARTIE - Săptămâna mărţişorului
- 08 MARTIE - Ziua Internațională a Femeii
- 01 iunie - ZIUA COPILULUI
- iunie - COMEMORAREA ZILEI EROILOR
- Iunie - PREMIEREA CELOR MAI BUNI ELEVI DE LA ŞCOLILE DIN COMUNA TĂTĂRUŞI
- 02 iulie - ZIUA COMUNEI TĂTĂRUŞI - Mai - Ziua "SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE - URGENŢĂ AL COMUNEI TĂTĂRUŞI"
- 01 DECEMBRIE - CENTENAR ,,Unirea cea Mare –visul sfânt al românilor ’’
- Decembrie - ZIUA POMULUI DE CRĂCIUN
- Decembrie - SERBAREA POMULUI DE CRĂCIUN
- Duminica - T RGUL AGRICOL
- 01 ianuarie - Hramul Bisericii Ortodoxe "SF NTUL VASILE CEL MARE"– satul Pietrosu
- 21 mai - Hramul Bisericii Ortodoxe "SFINȚII CONSTANTIN ŞI ELENA" ŞI "SF. DIMITRIE BASARABOV" - satul Vâlcica
- 08 septembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe "SF NTA MARIA"- satul Uda
- 26 octombrie - Hramul Bisericii Ortodoxe "SF NTUL DUMITRU"- satul Iorcani
- 27 octombrie - Hramul Bisericii Ortodoxe "SFINȚII CONSTANTIN ŞI ELENA" ŞI "SF NTUL DIMITRIE BASARABOV" - satul Vâlcica
​- 06 decembrie - Hramul Bisericii Ortodoxe "SF NTUL NECULAI"- satul Tătăruşi

Facilitati oferite investitorilor:

Căi de comunicaţii rutiere
-DJ 208F traversează comuna de la E la V, face legătura între comuna Lespezi (racord DJ 208)- Vâlcica – Pietrosu – Tătăruşi – Uda – Iorcani – Comuna Forăşti, judeţil Suceava
-DJ 208S – Tătăruşi (racord DJ 208F) - Probota jud Suceava
-DC 132 Pietrosu (racord DJ 208F) – Conţeşti comuna Valea Seaca) drum asfaltat pe 7,5 km
-DC 133 (Racord DJ 208F) – Uda Comuna Tătăruşi - Comuna Cristeşti) drum asfaltat 2,2 km – proiect în derulare (Măsura 322-d, FEADR)
Reţeaua de drumuri locale curpinde 118,65 km din care 13 km sunt asfaltaţi, 44,80 km sunt pietruiţi şi 60,85 km reprezintă drumuri de pământ
- Telefonie fixă (SC TELEKOM SA) şi mobilă (ORANGE, TELEKOM, VODAFONE
- Cablu TV (SC AKTA TELECOM SRL)
- Forţă de muncă calificată
- Potenţial turistic
- Condiţii prielnice pentru turism cultural
- Dezvoltarea turismului = dezvoltare comunitară
- Obiceiurile şi tradiţiile locale reprezintă valori importante
- Există o viaţă socială şi culturală activă
- Sistemul de legături a traficului este bun
- Potenţialul natural al regiunii se prezintă ca fiind o sursă sigură de subzistenţă
- Dezvoltarea comunei ar duce la dinamizarea vieţii în regiune
- Implicarea sferei civile în procesul de dezvoltare
- Posibilităţi de obţinere a unor resurse prin fondurile UE
- Programe pentru investitori: colaborare, parteneriate, credite performante
- Programe existente pentru susţinerea agriculturii
​- Administraţia publică locală implicată în domeniul de dezvoltare

Proiecte de investitii:

Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi, L = 28,58 KM
- Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi, L = 6,08 KM
- Înființarea (inclusiv dotarea) centrului educațional – social de tip after school din comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi
-Consolidare, extindere și modernizare Corp A și Corp B la Școala Uda din sat Uda, comuna Tătăruși, județul Iași - -Modernizare, reabilitare și dotare Corp A la Liceul Tehnologic din satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași - Consolidare, extinere, modernizare, și dotare Dispensar Uman Tătăruși din satul Tătăruși comuna Tătăruși, județul Iași
- Achiziție dotări pentru Serviciul Public LOcal de Gospodărire Comunală al Comunei Tătăruși
- Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătăruși, județul Iași, L=9,883 km
- Modernizare și extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Tătăruși, județul Iași
- Realizare punte pietonală la Țigulea din satul Uda, comuna Tătăruși, județul Iași
- Realizare Pod Cășuneanu peste Pârâul Satului, prin demolare pod existent, în satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași
- Amenajare drumuri de acces la exploatatii agricole în comuna Tătăruși, județul Iași, L=7,871 km
- Realizare rețea de gaze naturale în Comuna Tătăruși, județul Iași
- Realizarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020
​- Asociația Grupului de Acțiune Locală “CODRII PAȘCANILOR”

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.