PRIMĂRIA REMETEA

Remetea

Tip: Comuna

Adresa: nr. 299 (Cod postal:417410), Remetea, Jud. Bihor, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Ştefănică Adrian Călin
Viceprimar: Copil Ionel-Stelian
Secretar: Popovici Vasile Virgel
Contabil: Lezeu Vasile Florian

Suprafata: 6670 ha

Intravilan: 6660 ha

Extravilan: 134 ha

Populatie: 2863

Gospodarii: 937

Nr. locuinte: 1199

Nr. gradinite: 4

Nr. scoli: 4

Numele localitatilor aflate in administratie:

Remetea, Meziad, Drăgoteni, Petreasa, Şoimuş

Asezarea geografica:

Remetea este situată în sud-estul judeţului Bihor, în Depresiunea Beiuşului. Se învecinează:
- la nord cu comuna Căbeşti;
- la sud cu comunele Pocola, Curăţele şi oraşul Beiuş;
- la est cu zona Văii Iadului aparţinătoare de comuna Curăţele;
- la vest cu comunele Răbăgani şi Pomezeu.
Populația pe sexe: 1404 bărbați și 1459 femei
După etnie și religie: români 2232, maghiari 458, romi 158
Ortodocși 2066, romano-catolici 11, penticostali 195, baptiști 219, reformați 337, greco-catolici 17, alte religii 6, religie nedeclarată 12.
Istoric
Pe teritoriul comunei Remetea se află trei localități dintre care cele mai vechi, după anul de atestare documentară: Șoimuș-anul 1213, Petreasa-anul 1213 și Remetea-anul 1422.
Localitățile Dragoteni și Meziad sunt atestate documentar din anul 1552.
Localitatea Petreasa este desprinsă din Șoimuș din anul 1956.
Primele atestări documentare ale localității sunt: anul 1442 - denumirea Remethe; anul 1445 - denumirea de Magyar Remethe. Olah Remethe; anul 1552 Magyar Remethe Warchya Remethe; 1650 - Belso Remethe; anul 1702 - Belenyes Remethe. Prima atestare documentară, dar cu dată incertă, este din 1345, 17 octombrie.
Primele atestări ale vieții materiale și spirituale pe teritoriul comunei datează din anul 1204, dar atestările documentare certe provin din anii 1213-1319-1442.
Climă/vegetație
Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei Remetea face parte din climatul temperat continental cu veri relative călduroase și ierni blânde, cu un maxim al precipitaților la sfrâșitul primăverii și începutul verii și un deficit de umiditate în lunile iulie, august și chiar septembrie.
Temperatura medie anuală este de 10,5° C, iar suma precipitațiilor este de 635,0 mm, în zona de șes și colinară de altitudine mică, iar în zona muntoasă variază între 4-8° C
Clima Munților Pădurea Craiului este caracteristică zonelor deluroase.
În acești munți nu se poate vorbi de etaje climatice altitudinea relative mică a masivului nepermițând instalarea unui climat aspru de tip subalpin.
Totuși văile din sud-estul regiunii păstrează aproape în permanență o climă mai rece ce a permis dezvoltarea pădurilor de rășinoase.
Precipitațiile abundente se datorează în special curenților de aer încărcați cu vapori de apă ce vin din câmpia Tisei și întâlnesc bariera împădurită și mai înaltă a Pădurii Craiului (unde se produce și condensarea).
Perioadele de umiditate ridicată, cum ar fi în general sfârșitul lunii mai și prima jumatate a lui iunie, alternează cu perioade în care precipitațiile sunt foarte sărace.
Iarna propriu-zisă se instalează la sfârșitul lunii decembrie.
În Pădurea Craiului etajarea vegetației este mai puțin evidențiată întinsele păduri de foioase sunt întrerupte de poieni largi, instalate în special în platourile carstice.
În pădurile de foioase dominant este fagul, mai rar se întâlnesc gorunul, castanul sălbatic, carpenul, mesteacanul, platanul de munte și cireșul iar ca arbuști alunul
Din punct de vedere cantitativ și calitativ producțiile obținute la majoritatea plantelor de cultură din zonă pot fi considerate bune.
Geologie 
Satele comunei Remetea se întind pe o scară de altitudine medie între 200 și 700 de metri, iar înălțimile cele mai mari sunt atinse prin Vârful Merișoru 695,5 m și Măgura Meziadului 752,0 m aflate în zona piemontană de nord-est a teritoriului satului Meziad.
Condițiile naturale, rezultate din însumarea de frămânțări geologice, de acțiuni ale agenților morfogenetici precum și de activități umane, au determinat pe suprafața comunei apariția unor aspecte complexe de relief care se caracterizează prin apariția relative uniformă a trei trepte de relief: zona de șes, zona coliniară și zona de munte.
Ceea ce caracterizează însă această zonă a Apusenilor este multiturinea dolinelor instalate pe platourile carstice ca și numărul mare al pierderilor și ivirilor de apă.
Vârsta geologica a teritoriului studiat este legata de rectonica pârtii apusene a Carpaților Occidentali care în neogen a fost supus unor scufundări tectonice.
Hidrografie
Comuna Remetea este situată, din punct de vedere hidrografic, în sistemul hidrografic Roșia ( din bazinul hidrografic al Crișului Negru) care are afluenți principali-pe teritoriul comunei, pârâul Meziad, pârâul Dragoteni și Valea Seacă.
Deși cantitatea de precipitații care cade în bazinul hidrografic al Văii Roșia este mai redusă (800-1000 mm), faptul că drenează, în buna parte întinse regiuni carstice ale Munților Pădurea Craiului, face ca aportul lor de apă să fie destul de însemnat. Cele doua văi au adâncimi mici, sub 2 m, dar viteza de scurgere este relative mare.
La ploi se formează adesea viituri care erodează puternic malurile.

Activitati specifice zonei:

Cultura plantelor
Creşterea animalelor
Activităţi de fabricare a varului în satul Meziad
Prelucrare lemn

Activitati economice principale:

Vechi tradiții în prelucrarea unor resurse locale (industrie extractivă piatră, fabricarea varului)
Tradiții locale în creșterea animalelor în special a bovinelor
Modernizarea sectorului zootehnic prin crearea Asociațiilor Crescătorilor, organisme de inspirație europeană
Resurse naturale locale diverse și bine reprezentate, permițând crearea de intreprinderi locale bazate pe creșterea valorii adăugate a acestora
Existența unei comunități de afaceri locale, în faza incipentă, reprezentată prin câteva societăți comerciale și persoane fizice autorizate cu activitate în zonă
Populația comunei are resurse financiare suficiente pentru a putea susține activitățile economice locale (practic aceasta poate conta ca și piața locală, în comparație cu situația din alte comune.
În toate gospodăriile din toate satele sunt condiții de creștre a animalelor
Firme reprezentative:
Agenți economici din cadrul comunei

SC Remtam SRL - Remetea - brutărie
SC Remjan SRL - Remetea - ABC - bar
SC Adranto SRL - Remetea  - ABC
SC Roditin SRL - Remetea - ABC
SC Midea Trade SRL - Remetea - ABC
SC Adranto SRL - Meziad - ABC
SC Forliut Com - ABC
I.I. Sabau Ionut - Meziad - ABC
A.F Negrut Varvoara - Drăgoteni - ABC
SC Dragana SRL - ABC
P.F Ungur - Drăgoteni - ABC
SC Eudaco Impex SRL - Petreasa - ABC
SC Zooforest SRL - Petreasa - ABC

Obiective turistice:

În cele ce urmează ne propunem analiza situației locale din perspectiva potențialului investitorilor în economia locală a comunei Remetea. Aceasta deoarece economia locală, principala forță motrică a dezvoltării locale și care impune atragerea de întreprinzători în toate domeniile de activitate cu posibilități de dezvoltare și de atragere a forței de muncă locală și resurse materiale locale, aparția resurselor financiare necesare demarării unor proiecte de reabilitare/extindere a infrastructurii fizice și sociale, de protecție a mediului, de dezvoltare turistică, pentru promovarea zonei etc.
Cele mai importante resurse comunitare ale așezării din perspectiva dezvoltării durabile sunt următoarele:
Apropierea de Municipiul Beiuș, la poalele munților Pădurea Craiului și Bihor-Vlădeasa
Se situează pe DJ 764 Roșia-Beiuș.
Peisaj variat, atrăgător, importantă zonă carstică în nordul comunei cu chei și peșteri: Peștera Meziad, monument al naturii, mulți ani cea mai lungă din România
Valea Roșiei cu afluentul Valea Meziad, nisip, balast
Piatră de calcar în satul Meziad
Pădurile de foioase și de rășinoase cu diversitate mare a structurii de proprietate și folosință (păduri comunale, urbariale, private, pășuni împădurite)
Izvoarele de apă potabilă din Meziad sunt suficente pentru captare și alimentare cu apă a satului Meziad
Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată
Comuna Remetea este situată într-o zonă foarte pitorească la Poalele Munţilor Pădurea Craiului. Fiind situată într-o zonă carstică, la câţiva kilometrii de Remetea în satul Meziad este una din cele mai importante peşteri din ţară şi anume Peştera Meziad.
Remetea beneficiază, în afară de aşezarea geografică, de numeroase obiective de interes turistic, natural şi patrimonial:
- Peștera Meziad este una dintre puținele cavități naturale de mari dimensiuni de pe teritoriul României accesibile de la punctual de pătrundere al apelor în masivul calcaros, până la reapariția la zi a acestora. Peștera se dezvoltă pe trei nivele de carstificare distincte:
- Nivelul fosil, superior, este o rețea labirintică de galerii cu secțiuni eterogene, în general cu secțiuni transversale mai mici decât nivelul subfosil, intermediar. Ansamblul de galerii din cadrul nivelului superior descrie un arc de cerc și cumulează peste 3,4 km de galerii.
- Nivelul subfosil, intermediar oferă cele mai mari spații de pe parcursul peșterii. Sectiunea transversală medie a galeriilor componente este de peste 10/10 m, desfășurarea în plan a rețelei fiind dendrică. Galeria Principală este parcursă de un pârâu subteran cu caracter temporar al curgerii, care recepționează un număr de 3 afluenți mai importanți, de asemenea temporari. Lungimea totală a nivelului subfosil depășește 1,8 km.
- Nivelul inferior activ, este inundat aproape în întregime fiind accesibil chiar și în timpul celor mai mari etaje doar pe distanțe minore
- Peştera Meziad este una din Peșterile României unde au fost semnalate colonii de lilieci încă de la începutul secolului trecut. De asemenea, ea este bogată în depozite paleonologice și vestigii arheologice
Peștera Meziad este un obiectiv speologic și turistic important, care se află situată în versantul drept al văii Peșterii la 3,74 km amonte de confluența cu Valea Meziadului, bazinul Văii Crișul Negru, comuna Remetea județul Bihor. Valea Meziadului se găsește în extremitatea sud-estică a Munților Pădurea Craiului, la contactul cu Depresiunea Beiușului și aparține din punct de vedere hidrografic bazinului Văii Crișului Negru. Cel mai simplu acces poate fi realizat cu mijloace de transport.
Prin localitățile Beiuș-Remetea-Meziad (șosea asfaltată) de unde se continuă pe drumul pietruit care urcă până la vechea cabană Meziad (cca 3 km) și în continuare încă 1 km pe jos. De la cabana Meziad la o distanță de 15 minute pe jos după ce se părăsește izvorul Văii Peșterii pe stânga se deschide portalul spectaculos al Peșterii Meziad.
- Văile Meziad şi Roşia, cu chei şi formaţiuni carstice deosebite
- Biserica Reformată de zid din Remetea (sec.XIII)
- Biserica Ortodoxă de lemn din Petreasa (sec. XVIII)
- Biserica de lemn "Sfântul Nicolae" din Şoimuş (1752)
- Stejar secular pe şoseaua Remetea-Meziad (peste 400 ani)
- Locuinţe rurale acreditate şi cu posibilităţi de acreditare
- Ferma de struţi
- Prelucrarea lemnului artizanal - Meziad
- Fabricarea varului-bulgari la Meziad
- Există un monument istoric în satul Meziad şi unul în satul Remetea

Evenimente locale:

Zilele satului - organizate în luna august a fiecărui an
Există oameni în Drăgoteni care păstrează tradiţia împistritului ouălor de Paşte în Vinerea Mare, în cadrul unui festival-concurs tradiţional
Tradiţie gastronomică specifică locală
Întâlnirea fiilor satului Remetea
Dansuri populare tradiţionale (Meziad Ziua şcolii)
Tradiţii şi obiceiuri de iarnă (Drăgoteni)
Festivalul-concurs de împistrit ouă de la Drăgoteni, din Vinerea Mare (ortodox)
Datini şi obiceiuri de Paşte şi de Crăciun

Facilitati oferite investitorilor:

Potențial turistic deosebit datorită păstrării patrimoniului cultural tradițional (port popular, formație de dansuri și cântece populare din zonă)
Potențial turistic peisagistic datorită Munților Apuseni
Așezarea geografică propice dezvoltării serviciilor în special a celor turistice
Programe ale autorităților județene și centrale destinate mediului rural
Deschiderea instituțiilor publice din zonă la relații de parteneriat
Retrocedarea terenurilor agricole și forestiere către foștii proprietari, proces care a relansat piața funciară în zonă
Aproapierea de Municipiul Beiuş, la poalele munţilor Pădurea Craiului şi Bihor-Vlădeasa
Se situează pe DJ 764 Roşia-Beiuş peisaj variat, atrăgător, importantă zonă carstică în nordul comunei, cu chei şi peşteri peştera Meziad monument al naturii, mulţi ani cea mai lungă din România
Valea Roşiei cu afluentul Valea Meziad nisip, balast
Piatră de calcar în satul Meziad
În toate gospodăriile din toate satele sunt condiţii de creştere a animalelor
Pădurile de foioase şi de răşinoase cu diversitate mare a structurii de proprietate şi folosinţă (păduri comunale, urbariale, private, păşuni împădurite)
Izvoarele de apă potabilă din Meziad sunt suficiente pentru captare şi alimentarea cu apăa satului Meziad
Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată
Existenţa potenţialului uman şi infrastructura în învăţământ
Exită reţea publică de alimentare cu apă
Există serviciu de salubrizare a comunei
Există reţea de iluminat public
Avem în cadrul comunei 2 Dispensare umane, din care: 1 în satul Meziad şi un Dispensar Veterinar
Există Farmacie la Remetea şi Punct farmaceutic la Meziad
Există unităţi de învăţământ şcolar în toate satele comunei
Există Cămine culturale în toate satele comunei
Există încă oameni care mai păstrează tradiţiile legate de portul popular ateliere de mobilă din Remetea
Teren de vânzare pe valea peşterii Meziad (zonă turistică)
Există terenuri agricole şi utilaje agricole
Excedent de produse agricole (lapte, ouă, carne, grâu, porumb, fructe, fructe)
Fructe de pădure, ciuperci
Există pescării particulare la Meziad şi Remetea
Există trei mori, două la Remetea şi una la Meziad
Brutării Remetea, Meziad
Staţie de distribuire a carburanţilor şi a gazului pentru butelie Remetea
Distilerii, fabricarea de ţuică
Viticultura este dezvoltată în Remetea şi Şoimuş
Nuiele de salcie pentru împletituri
Miere de albine
Lână, crescători de oi la Petreasa, Meziad
Drumuri de acces la fiecare sat asfaltat
Vânat bogat şi divers
Lut bun pentru cărămizi, vaioagă
Resurse umane calificate
Femei pricepute la ţesut
Multiculturalitate (români, maghiari)
Bună înţelegere şi întrajutorare interconfesională
Asociaţia Pro Remetea
Asociaţia pentru Dezvoltarea Microregiunii Finiş-Remetea
Există posibilităţi de conectare la Internet în toate satele
Există telefonie fixă şi mobilă
Există la nivelul Primăriei comunei Remetea 2 societăți comerciale puse în sprijinul cetățenilor, respectiv SC Remapa SRL și SC Speranta Remetea Bihor SRL
Cetățenii comunei au o reacție pozitivă în identificarea problemelor și a soluțiilor de dezvoltare
Personalul primăriei în baza experienței acumulate dau dovadă de bunăvoință în desfășurarea activități pusă în slujba cetățeanului
Oportunități:
Extinderea rețelei de ferme și gospodării autorizate pentru practicarea agroturismului
Punerea în valoare a bogatului patrimoniu cultural și istoric al comunei
Disponibilitatea de a încheia relații de parteneriat a autorităților locale cu investitori locali sau străini
Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene
Prezența în zonă, activitatea și deschiderea la încheierea de parteneriate a unor organizații neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare

Proiecte de investitii:

Înființarea Parcului Natural Munții Apuseni
Încadrarea ariei geografice a comunei în aria de eligibilitate a programului de finanțare SAPARD al Uniunii Europene
Încadrarea ariei geografice a comunei în aria de eligibilitate a programului de finanțare FIDA al Băncii Mondiale
S-a realizat investiția cu denumirea "Prima înfiinţare a reţelei de canalizare şi staţie de epurare în satul Meziad",
"Alimentare cu apă a satului Meziad",
"Reabilitare Cămin Cultural Meziad",
"Centru de zi pentru copii After School Remetea", comuna Remetea, judetul Bihor
Se află în stadiul de execuție obiectivul "Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Remetea"
Se află în stadiul de terminare obiectivul "Modenizare școală în satul Drăgoteni, comuna Remetea"
Modernizare drum comunal DC 216 (DJ 764 Șoimuș) și DC 279 (Remetea-Drăgoteni) comuna Remetea
Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Remetea
Păduri noi în comuna Remetea, sat Meziad
Stadion în localitatea Remetea
Cofinanțare proiect Prima înființare a rețelei de canalizare și stație de epurare în satul Meziad
Alimentare cu apă a satului Meziad
Reabilitare Cămin Cultural Meziad și Centru de zi After School Remetea, comuna Remetea județul Bihor
Reparații capitale scoala cu clasele I-VIII și grădiniță Meziad
Reabilitare școală gimnazială nr. 1 Remetea
Reabilitare, modernizare și extindere Cămin Cultural Remetea
Reparații Cămin Cultural Drăgoteni
Reparații sediu Primărie și parcare
Reabilitare dispensar uman Remetea
Reabilitare dispensar uman Meziad
Reabilitare și dotare construcție Muzeu Meziad
Amenajare teren sport în satul Petreasa
Amenajare parcare și alee Biserica Ortodoxă Meziad
Realizarea unui trotuar (pistă de bicicliști) în satul Meziad, zona Centru-Peștera Meziad
Indiguire văi realizarea unor praguri de fund
Trotuare pentru copii în toate satele comunei Remetea
Achiziții de tomberoane
Amenajarea unui centru de informare turistică
Canalizare în comuna Remetea, extindere sistem de canalizare și alimentare cu apă în localitățile Remetea și Meziad
Construirea unui lăcaș de cult Biseica Meziad
Reabilitarea blocului de locuințe din Remetea
Executarea unor parcuri de distracții pentru copii
Extinderea și modernizarea drumurilor forestiere
Construirea unei grădinițe cu program prelungit
Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public
Reabilitare și modernizare DJ 764 Remetea-Peștera Meziad
Acțiuni de promovare în vederea introducerii Peșterii de la Meziad în circuitul turistic

Galerie foto

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.