PRIMĂRIA MUNTENII DE SUS

Muntenii de Sus

Tip: Comuna

Adresa: DN 24, Nr. 1 (Cod postal:737512), Muntenii de Sus, Jud. Vaslui, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: ec.Vartolomei Ion
Viceprimar: Tîrnoveanu Petruț
Secretar: Vartolomei Sergiu
Contabil: Bozianu Manuela

Suprafata: 2239 ha

Intravilan: 303,62 ha

Extravilan: 1935,38 ha

Populatie: 4289

Gospodarii: 1156

Numele localitatilor aflate in administratie:

Muntenii de Sus, Satu Nou

Asezarea geografica:

Comuna Muntenii de Sus se află la 9 km de Municipiul Vaslui, în partea nordică a județului.
Comuna Muntenii de Sus este formată din două localități Muntenii de Sus - reședință administrativă și Satu Nou.
Muntenii de Sus este traversată de drumul județean DJ 244K, iar Satu Nou este traversat de drumul național DN 24 Tișița-Vaslui-Iași și de drumul comunal DC 17.
Comuna Muntenii de Sus are ca vecini:
- în partea nordică comuna Văleni;
- în partea sudică Municipiul Vaslui;
- în partea estică comuna Tanacu;
- în partea vestică comuna Zăpodeni și comuna Văleni.
Unități de învățământ:
Grădiiță cu program normal Satu Nou
Școală Gimnazială "Ion Agarici", Muntenii de Sus
Școală cu clasele I-IV, Satu Nou
 

Activitati specifice zonei:

Economia comunei Muntenii de Sus are un caracter predominant agrar, datorită numărului mare de persoane care locuiesc în comună și se ocupă cu agricultura. Pe raza comunei avem unități industriale cu forță de muncă tot din localitate în diverse domenii: confecții, tâmplărie aluminiu și lemn, panificație și transport. Toate aceste unități sunt în proprietate privată. Unele au mari dificultăți de adaptare la noile cerințe ale economiei de piață, necesită investiții în echipamente performante și un management performant.
Există numeroase asociații familiare și societăți comerciale care preztează activitatea de comerț cu ridicata și cu amănuntul.

Activitati economice principale:

Firme reprezentative:
SC Udi Aluminiu SRL
SC Imprimante SRL
SC Miu Conf SRL
SC Lary Dory SRL
SC Edimpe Auto SRL
SC Steli Rodica SRL
SC Bîrsa SRL

Obiective turistice:

Muzeul Tradițiilor
Biserica ortodoxă Sfântul Andrei - Muntenii de Sus
Biserica ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi - Muntenii de Sus
Biserica ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Satu Nou
Biserica ortodoxă Sfânta Cuvioasa Paraschiva - Satu Nou
Sectorul turistic nu este dezvoltat pe teritoriul comunei Muntenii de Sus deși există posibilități ca acest sector să funcționeze: cadrul natural, apropierea de Municipiul Vaslui, drumul național DN 24 către Iași. Pe viitor trebuie avut în vedere promovarea dezvoltării agroturismului și amenajarea unor zone de agrement.

Evenimente locale:

Ziua femeii - 8 martie
Ziua copilului - 1 iunie
Ziua comunei - august
Fluieraș Vasluian - noiembrie
Serbare Crăciun - elevi, școlari, preșcolari

Facilitati oferite investitorilor:

Oportunități:
Accesibilitate, localizare, structură și cadrul natural
- dezvoltarea de cartiere rezidențiale având în vedere dorința de expansiune a celor care locuiesc în Municipiul Vaslui;
- realizarea de investiții pentru a mări suprafața de vegetație forestieră și perdele de protecție pentru căile de comunicație și terenurile agricole;
- accesarea fondurilor europene pentru modernizarea rețelei de drumuri locale și drumuri agricole;
- devoltarea infrastructurii turistice și fructificarea așezării comunei la drumul național DN 24;
- dezvoltarea economiei locale pe baza resurselor dsponibile.
Infrastructură și mediu
- posibilitatea accesării unor programe de finanțare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural;
- existența unei legislații nașionale privind protecția mediului cuprinzătoare și în acord cu directivele și normele europene;
- disponibilitatea de fonduri naționale și ale Uniunii Europene alocate pentru sectorul de mediu;
- conștientizarea mediului de afaceri cu privire la respectarea normelor privind protecția mediului;
- implicarea autorităților locale în vederea conștientizării cetățenilor comunei pentru a încheia contracte necesare pentru colectarea deșeurilor menajere;
- campanii de educare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere și protejarea mediului.
Economie și resurse umane
- programe europene de finanțare pentru mediul economic și pentru creșterea competivității economice;
- programe guvernamentale pentru încurajarea tinerilor fermieri și a micilor întreprinzători;
- disponibilitatea autorităților locale de a încheia parteneriate cu investitori locali sau străini;
- acțiuni de sprijinire a inițiativei antreprenoriale de către autoritățile locale;
- campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea obținerii finanțării de proiecte în perioada de programare 2014-2020;
- programe guvernamentale pentru încurajarea inițiativelor locale, în special în domeniul zootehniei, a infrastructurii aferente, prima afacere, tineri fermieri;
- creșterea asistenței financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri prin fonduri nerambursabile;
- existența programelor guvernamentale de susținere a sectorului IMM;
- îmbunătățirea și încurajarea afacerilor;
- acțiuni de sprijinire a agenților economici în demararea de proiecte privind folosirea de energie din surse alternative;
- acținui de orientre pentru înființarea de microîntreprinderi care au ca scop dezvoltarea activităților de transformare/comercializare a produselor tradiționale cu o valoare adăugată;
- diversificarea activităților productive în concordanță vu materiile prime locale;
- atragerea de programe cu finanțare europeană pentru stimularea ocupării forței de muncă;
- adaptarea programelor de învățământ la cerințele pieței muncii;
- existența unor reglementări ce acordă facilități angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți și alte categorii de persoane;
- orientarea programelor spre specializări în domeniile cerute de piața forței de muncă;
- dezvoltarea antreprenoriatului;
- programe de includere socială în mod egal în piața forței de muncă, a femeilor și bărbaților;
- accesarea unor finațări nerambursabile care acordă sprijin proiectelor  de resurse umane;
- accesarea de fonduri nerambursabile pentru activități menite să rezolve problema de incluziune socială a grupurilor defavorizate;
- posibilitatea accesării unor programe de finațare guvernamentală pentru reconversie profesională și crearea unor noi locuri de muncă pentru șomeri;
- implicarea autorităților locale în problemele comunității;
- continuarea și consolidarea programelor de instruire de bază, a programelor de învățământ pe tot parcursul vieții și dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
- dezvoltarea pachetelor de instrumente financiare pentru sprijinirea micilor afaceri;
- valorificarea cadrului natural prin amenajarea unor zone de agrement și de petrecere a timpului liber;
- dezvoltarea infrastructurii turistice conduce la creșterea locurilor de muncă în turism;
- încurajarea, dezvoltarea și promovarea de programe turistice în domeniul turismului rural: bucătărie tradițională cu produse agroalimentare de tip ecologic, ecoturism, turism religios etc;
- promovarea identității locale;
- posibilitatea organizării unor tasee turistice;
- existența subvențiilor pentru agricultură și creșterea animalelor;
- existența unor programe cu finanțare europeană pentru dezvoltarea agriculturii;
- existența cadrului legislativ pentru înființarea și dezvoltarea exploatărilor agricole;
- posibilitatea efectuării unor cursuri de formare profesională privind creșterea competivității și difersificării produselor și activităților din agricultură și silvicultură;
- existența programelor guvernamentale pentru încurajarea inițiativelor locale, în special în domeniul zootehniei, a infrastructurii aferente, prima afacere, tineri fermieri;
- aplicare de tehnologii și practici prietenoase mediului și de utilizare a energiei regenerabile;
- sprijin oferit de Oficiul Județean de Consutanță Agricolă din județul Vaslui cu privire la accesarea fondurilor europene;
- stimularea asocierii proprietarilor de terenuri agricole;
- optimizarea condițiilor pentru sprijinirea activităților rentabile în agricultură;
- asistență acordată fermierilor în vederea accesării de fonduri nerambursabile;
- încurajarea și sprijinirea parteneriatului public-privat;
- prezența fondurilor europene care pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură;
- îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecție a mediului, de igenă și bunăstare a animalelor;
- crearea de mărci și participarea la scheme de calitate pentru generarea de valoare adăugată la produsele autohtone;
- continuarea sprijinului prin fondurile europene pentru investiții în activități agricole și non-agricole locale și pentru servicii rurale;
- posibilitatea de utilizare a instrumentelor de gestionare a riscurilor în agricultură (asigurarea recoltelor, animalelor și plantelor, înființarea de fonduri mutuale, stabilizarea veniturilor).
Educație și cultură
- existența strategiilor didactice pentru învățământul preșcolar și primar;
- folosirea de metodologii moderne de predare-învățare;
- statutul activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune a procesului de învățare permanentă;
- oportunitata oferită de activitatea educativă școlară și extrașcolară pentru crearea condițiilor egale/echitabile de accces la educație pentru dezvoltarea deplină a potențialului personal și reducerea inegalității și excluziunii sociale;
- stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor și principiilor etice: dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor omului;
- utilizarea potențialului activității educative școlare și extrașcolare ca mijloc complementar de integrare socială și participare activă a tinerilor în comunitate;
- promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calității procesului educațional;
- deschiderea activității educative spre impicare și responsabilizare în viața comunității;
- valorificarea potențialului creativ al elevilor prin inițierea de noi proiecte educative și asumarea de roluri;
- promovarea și valorificarea voluntariatului și dezvoltarea conștiinței utilității sociale a tinerilor;
- încurajarea tinerilor pentru practicarea sportului de performanță și a sportului în general;
- stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor și principiilor etice:
dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor omului;
- utilizarea potențialului activității educative școlare și extrașcolare ca mijloc complementar de integrare socială și participare activă a tinerilor în comunitate;
- promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calității proceselor educaționale;
- deschiderea activității educative spre implicare și responsabilizare în viața comunității;
- valorificarea potențialului creativ al elevilor prin inițierea de noi proiecte educative și asumarea de roluri;
- promovarea și valorificarea voluntariatului și dezvoltarea conștiinței utilității sociale a tinerilor;
- încurajarea tinerilor pentru practicarea sportului de performanță și a sportului în general;
- promovarea parteneriatelor cultural artistice;
- păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare prin transmiterea din generație în generație;
- posibilitatea accesării unor programe de finanțare europene pentru dezvoltarea patrimoniului cultural-artistic.
Sănătate și asistență socială
- existența unei politici sociale suținute din partea Uniunii Europene;
- continuarea implementării Programului de reforme al asistenței sociale, Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă și Programului Național de Ocupare a Persoanelor Marginalizate Social, adaptate la specificitatea mediului rural;
- dezvoltarea și administrarea serviciilor sociale primare, în funcție de nevoile locale;
- existența unor programe de urmărire a stării de sănătate a populației;
- promovarea unui stil de viață sănătos, a unei nutriții echilibrate, de combatere a consumului de tutun și alcool;
- cadru legislativ care stimulează implicarea sectorului privat în furnizarea de servicii sociale;
- facilitarea accesului la serviciile medicale de calitate;
- accesarea fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului asistență și protecție socială;
- accesarea fondurilor europene ca sursă de finanțare în domeniul incluzunii sociale, serviciilor sociale și al economiei sociale;
- dezvoltarea sistemelor de voluntariat și promovarea parteneriatelor cu alți furnizori de servicii sociale.

Proiecte de investitii:

Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Muntenii de Sus
Înființare distribuție gaze naturale în comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui
Actualizare Plan Urbanistic General în comuna Muntenii de Sus
Inventarierea domeniului pubic și privat al comunei Muntenii de Sus, județul Vaslui
Construire clădire cu funcțiunea de dispensar uman, farmacie și cabinet stomatologic
Lucrări de reabilitare și modenizare a rețelei de iluminat public în vederea eficientizării costurilor în comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui
Reabilitare Școală cu clasele I-IV Satu Nou
Reabilitare Școală Gimnazială "Ion Agarici"

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.