PRIMĂRIA DĂBULENI

Dabuleni

Tip: Oras

Adresa: Str. Unirii, Nr. 15 (Cod postal:207220), Dabuleni, Jud. Dolj, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Băjenaru Aurel
Viceprimar: Zaria Ştefan
Secretar: Cojocaru Ion
Director economic: Mişcu Marinela

Suprafata: 18303 ha

Intravilan: 1048,20 ha

Extravilan: 17255 ha

Populatie: 12182

Gospodarii: 3650

Nr. locuinte: 3646

Nr. gradinite: 5

Nr. scoli: 2

Nr. licee: 1

Asezarea geografica:

Orașul Dăbuleni se află amplasat în zona dunelor de nisip ale văii Dunării, având ca limită nordică partea de sud a dealului Ocolna, situat la 11 km de localitate, acest deal având cea mai mare altitudine – 122 m – față de dunele de nisip aflate pe teritoriul localității Dăbuleni.
Acesta este motivul pentru care se spune uneori că Dăbuleniul este așezat în așa-zisa "Sahara a Olteniei".
Orașul Dăbuleni este situat în Câmpia Olteniei, în partea de sud-est a județului Dolj, la o distanță de 80 km de Municipiul Craiova, 45 km față de Municipiul Caracal și 35 km față de orașul Corabia.
Între Dăbuleni și capitala României, Municipiul București, există o distanță de 210 km.
Orașul Dăbuleni se învecinează:
- la nord cu comuna Amărăștii de Jos;
- la sud cu Fluviul Dunărea;
- la sud cu portul Bechet și comuna Călărași;
- la est cu județul Olt.
Principalele drumuri sunt: DN 54A, care străbate orașul Dăbuleni de la est la vest, prin care se realizează legătura cu Municipiul Craiova, și DJ Dăbuleni – Caracal, care străbate orașul Dăbuleni de la sud la nord.
Localitatea Dăbuleni se încadrează în tipul de climă continentală excesivă. Această climă se caracterizează în general prin veri calde, cu temperaturi medii până la 22°-24° în luna iulie și ierni aspre, cu temperaturi medii între -3° și 6° în luna ianuarie.
În zona Dăbuleniului, vântul este un element climateric foarte important, deoarece frecvența și tăria cu care bate aici produce iarna scăderi de temperatură, topirea zăpezilor primăvara și mai ales uscarea și spulberarea nisipurilor pe timpul verii.
Specialiștii au identificat pe solurile nisipoase din zona Dăbuleniului peste 300 de specii de plante, iar în aluviunile și solurile lacovistite din Lunca Dunării cca. 700 de specii de plante. Numărul speciilor de plante care se dezvoltă aici – cca. 1000 – este foarte mare, dacă se ia în considerare faptul că pe întinsul țării se găsesc cca. 3700 de specii.
Din vegetația lemnoasă care se dezvoltă aici, cea mai mare parte este deținută de salcâm, care a fost plantat pe solurile nisipoase, unde rezistă foarte bine.
În Lunca Dunării se găsesc salcia, plopul, răchita, mai rar dudul și stejarul.
În ceea ce privește fauna, în zona Dăbuleni se poate vorbi de o faună de stepă, în care se găsesc iepurele de câmp, popândăul, șoarecele de câmp, dar și vulpea, căpriorul și chiar mistrețul. Dintre păsări se află rața sălbatică, lișițele, țigănușul, care trăiesc în canalele de irigat care s-au realizat după desecarea bălților, fazanul, potârnichea și altele.
Solurile la Dăbuleni sunt destul de diversificate. Aici se întâlnesc următoarele tipuri de soluri:
- grupa cernoziomurilor ciocolatii și levigate de terasă, care cuprinde:
a) cernoziomul ciocolatiu;
b) cernoziomul levigat.
- grupa nisipurilor și a solurilor nisipoase în diferite grade de humificare:
a) sol nisipos, humificat;
b) sol nisipos negru;
c) sol puternic humificat.
- grupa cernoziomurilor levigate de luncă;
- grupa lacoviștilor;
- grupa solurilor aluvionare. 
Fluviul Dunărea constituie granița de Sud a orașului Dăbuleni, fiind și cea mai importantă resursă hidrologică a orașului. De altfel, orașul Dăbuleni este oraș de frontieră la granița cu vecinii noștri bulgari. Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră, din Germania și își are punctul de vărsare la Sulina. Lungimea totală a Dunării este de aproximativ 2860 km, din care 1075 km se află pe teritoriul României și circa150 km de-a lungul județului Dolj. Fluviul ca atare, precum și bălțile pe care le formează prin inundare oferă zonei un potential piscicol și pescăresc important, însă valorificat puțin în ultimii ani. 
Pânza freatică este cantonată în depozitele cuaternare din luncile râurilor. În cazul orașului Dăbuleni, straturile acvifere freatice din lunca Dunării sunt alcătuite din nisipuri și pietrișuri, cu intercalații de bolovănișuri la partea inferioară. Nivelul piezometric se află la adâncimi de 0,5-3mm. Alimentarea orizonturilor acvifere se realizează pe toată suprafața lor din precipitații, din râuri și temporar din canalele de irigații.
Scurt istoric
Cea mai veche atestare documentară a Dăbuleniului este datată din 5 iunie 1494, când, Vlad Călugărul, "domn a toată Țara Ugrovlahiei", a întărit cu semnătura sa stăpânirea moșiei numită "Recica Dabului cu bălțile și cu tot hotarul Dabului lui Cîrjeu cu fiii lui Drăghici, Voinea, Stanciul și Radul [...]" 

Satul Recica Dabului – orașul Dăbuleni de azi – este menționată ca așezare locuită pe 25 aprilie 1539, într-un document emis de Domnitorul Radu Paisie, prin care întărea stăpânirea boierului Detco din Brâncoveni asupra satului Recica Dabului, satul devenind din sat liber de moșneni, sat dependent, locuitorii devenind rumâni pe moșia boierilor Brâncoveni.
Denumirea Dăbuleni apare oficial într-un document din 24 aprilie 1664.
În anul 1668, odată cu urcarea pe tronul Țării Românești a lui Constantin Brâncoveanu, satul Dăbuleni devine sat domnesc. In 1713 Constantin Brâncoveanu a dat ca zestre fiului său, Radu, moșia Dabului cu toți robii aflați pe ea - in 1714 acesta este decapitat.
În 1832 Grigore Brâncoveanu moare și lasă prin testament toată averea soției sale, Safta Brâncoveanu. Aceasta a hotărât să construiască pe moșia Dăbuleni un spital care să poarte numele Brâncovenilor.
În 1835 se pun bazele fundației Bănesei Safta Brâncoveanu, denumit Spitalul Brâncovenesc, din care făcea parte și Spitalul Brâncovenesc Dăbuleni. Spitalului Brâncovenesc și biserica zidită de Domnița Bălașa (fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu) au devenit in anul 1837 Așezămintele Brâncovenești. Între Epitropia Așezămintelor Brâncovenești și locuitorii satului Dăbuleni s-au iscat multe neînțelegeri din cauza dărilor grele pe care arendașii moșiilor respective le impuneau țăranilor.
La cartografia județului Romanați din anii 1844-1845, se arată că satul Dăbuleni, proprietate a Spitalului Brâncovenesc (construit de Safta Brâncoveanu) s-a unit cu satul Broasca și satul Ciungu și astfel, comasarea lor a format comuna Dăbuleni, care ulterior, în anul 2004 a devenit oraș.
Odată cu apariția Legii Rurale promulgată de A.I. Cuza la data de 14 (26) august 1864 au fost împroprietăriți pe locuri de case și pe vii 802 săteni, întreaga suprafață cuvenită locuitorilor fiind de  3.395 ha si 3.598 m.
Epitropia Așezămintelor Brâncovenești scăpase de la expropriere întreg izlazul comunei cu respectabila suprafață de 2.457 ha.
În anul 1909 începe construcția spitalului din Dăbuleni, spital ce a intrat în funcțiune la 5 iunie 1911.
În 1929, Epitropia Așezămintelor Brâncovenești părăsește izlazul pentru că primește o suprafață dublă în Balta Brăilei  - la Pietroiu - izlazul rămânând locuitorilor comunei Dăbuleni.
Ultimul descendent, prințul Constantin Basarab Brâncoveanu, prim episcop al Așezămintelor Brâncovenești, va arenda comunei Dăbuleni, pe termen de 50 ani, cu drept de prelungire (arenda 1 leu anual), o suprafață de 30 ari pentru a se construi localul unei școli ce se va numi "Vodă Constantin Brâncoveanu", inaugurarea având loc la 29 august 1934 - azi Școala Nr. 1 Dăbuleni.
La 15 noiembrie 1935 tot pe Așezămintele Brâncovenești ia ființă și Căminul Cultural afiliat la Fundația regală cu ordinul nr. 10956 din 10 decembrie 1935.
Înainte de al Doilea Război Mondial (1939 – 1945), pe teritoriul Dăbulenilor, "în vale" a existat o zonă umedă, alimentată periodic de revărsări ale apelor Dunării, cu multe bălți și stufăriș, loc unde oamenii pescuiau și de unde procurau trestie și papură pentru folosința în gospodărie. Acest loc este cunoscut azi sub numele "în baltă". Zona a fost modificată în urma desecărilor practicate de regimul comunist, devenind propice pentru agricultura (grau, porumb, pepeni.

Activitati specifice zonei:

Principala ocupație a cetățenilor din orașul Dăbuleni rămâne însă, cultivarea fructelor și legumelor, în special a pepenilor verzi, dar și a tomatelor și a altor legume și fructe. Consiliul Local Dăbuleni are înregistrată la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci, marca individual Dăbuleni Casa Pepenilor.
Totodată, terenurile agricole din jurul localității oferă condiții optime pentru cultivarea viței de vie și a piersicilor.
Oamenii din localitate sunt recunoscuți pentru hărnicia lor, produsele cultivate de ei fiind vândute în întreaga tară. Calitatea incontestabilă, determină recunoașterea produselor agricole pe piața românească, fiind produse obținute prin utilizarea unor tehnologii de ultimă oră.
La Dăbuleni se practică agricultura la un nivel "aparte" - orașul Dăbuleni este recunoscut la nivel național ca fiind producătorul și furnizorul principal de pepeni verzi și galbeni, putându-se demonstra această afirmație, atât prin datele statistice privind producția anuală de pepeni, care este de 40.000 – pepeni verzi și 6000t – pepeni galbeni, dar și prin faptul că Dăbuleniul este înscris la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci, cu marca individuală – "Dăbuleni Casa Pepenilor".

Activitati economice principale:

Cultura plantelor
Pepeni verzi
Activităţi de vânzare a produselor agricole
În prezent, la nivelul orașului Dăbuleni, sunt înregistrați un număr de 148 de agenți economici. Dintre aceștia, 141 sunt activi, iar un număr de 7 sunt în situație sau amenințate de faliment. Cea mai mare parte a acestora, respectiv un procent de peste 50%, își desfășoară activitatea în domeniul comerțului și repararea autovehiculelor. Pe locul doi, ca și număr, sunt cele care au activitate în domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului.

Obiective turistice:

Situată în Lunca Dunării
Localitate de frontieră
Canalul magistral
Formațiuni naturale existente
În partea de sud a localității, la aproximativ 7 km, trece fluviul Dunărea.
Apa Dunării a săpat în Câmpia Olteniei văi adânci și terase bine conturate, pe teritoriul Dăbuleniului întâlnindu-se: Terasa Petrișorului, Terasa Flamandă, Terasa Băilești și Terasa Lunca Dunării s-au format în depozitele fluvio-lacustre ale Pleistocenului inferior în timpul Pleistocenului mediu și superior, în timpul unor oscilații climatice și pe fondul înălțării neotectonice.
Terasa Petrișorului este cea mai înaltă terasă a Dunării de la marginea podișului Getic, cota sa cea mai înaltă atingând 122 m.
Terasa Flamandă are o altitudine cuprinsă între 50 și 100 m, iar Terasa Băilești are o altitudine de 25-40 m.
Terasa Dunării cuprinde albia Dunării și terenurile ocupate de fostele bălți și gârle care au fost desecate.
Cea mai mare dună de nisip de pe teritoriul orașului Dăbuleni este Duna Posodari sau "La Cetate", care reprezintă zonă protejată, stabilită prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Șecțiunea a III-a – zone protejate.
Ariile de protecție specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate desemnate pentru protecția speciilor de păsări, mai ales a celor prevăzute în anexele 3 ți 4 ale Ordinului ministrului mediului nr. 1196/2016 privind aprobarea planului de management și al Regulamentului sitului Natura 2000, al căror scop este conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice acestora.
Situl "Natura 2000" ROSPA0135 "Nisipurile de la Dăbuleni" – arie de protecție specială avifaunistică a fost desemnat în anul 2011 prin H.G 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România, pentru conservarea populației a 14 specii de păsări, printre care: egreta mică, stârcul de noapte, barza, rața roșie, lopătarul, dumbrăveanca, presura de grădină, cioara de semănătură, etc.
Situl "Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni" este situat în regiunea de dezvoltare Sud pe raza teritorială a localităților Gura Padinii, Grojdibodu și Ianca din județul Olt și Dăbuleni și Călărași din județul Dolj, aflându-se pe o suprafața de 11.035 ha. Limitele sitului "Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni" au fost stabilite prin H.G 1284/2007.
Situl "Natura 2000 Nisipurile de la Dăbuleni" include complet Rezervația naturală "Casa Pădurii din Pădurea Potelu" – arie protejată de interes național 2667 care se întinde pe o suprafață de 1,5 ha.  
Rezervația naturală "Casa Pădurii din Pădurea Potelu" este o rezervație naturală de categoria IV și a fost desemnată prin legea nr. 5/2000-zonă protejată, pentru conservarea populațiilor a trei specii de păsări, o specie de insecte, patru specii de amfibieni, două specii de reptile și șase specii de mamifere.
Situl este situat în totalitate în bazinul hidrografic al Dunării care formează limita de sud a sitului, pe o lungime de circa 25 de km. De la nord-vest la sud-est, situl este străbătut de canalul C0 pe o lungime de circa 8 km. De asemenea, in sit există în prezent o rețea de canale de irigații. Unele dintre acestea, au apă permanent, altele sunt temporar inundate. Această rețea de canale a fost amenajată pe fosta Baltă a Potelului, care se întindea pe o suprafață de 7000 ha și care a fost asanată în urmă cu 40 de ani, o dată cu construirea sistemului de irigații Sadova-Corabia în anii 1969-1974.
Orașul Dăbuleni se poate mândri cu oameni calificați care de-a lungul timpului au adus numele localității pe buzele tuturor românilor, cum ar fi:
Ionela Prodan – care a dus cântecul popular cu specific zonal la nivel național și internațional,
Mișu Negrițoiu – cunoscut astfel: 1990-1992-Președinte al Agenției Române de Promovare a Investițiilor străine și Asistenței Economice din străinătate; 1992-1993-Ministru de Stat, Președinte al Consiliului de Coordonare Strategie și Reformă; 1994-Consilier prezidențial; etc,
Titu Păsculescu – Profesor emerit, Fondator și Dirijor al Corului Dăbuleniului,
Ștefan Petrescu – Autor al Monografiei Dăbuleniului,
Ghiță Nicolae – cunoscut component al echipei de fotbal Universitatea Craiova
​Actualul primar al orașului Dăbuleni, Aurel Băjenaru, care după o carieră de succes în magistratură .– Procuror General Adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, timp de peste 10 ani - se întoarce cu mândrie și dedicare pe plaiurile natale pentru a fi prezent la rezolvarea problemelor localnicilor, contribuind la o reabilitare a folosinței și a termenului de administrație publică.

Evenimente locale:

Bâlciul Floriilor
Festivalul Lubenițelor. Festivitățile sunt organizate anual la sfârșitul celei de-a treia săptămânii a lunii iunie când începe recoltarea lubenițelor și a pepenilor galbeni. Au loc expoziții de lubenițe, cu vânzare, spectacole artistice de muzică ușoară și populară și degustări culinare dintre cele mai diverse (dulceață de lubenițe și  de pepene galben, cocktailuri pe baza sucului de lubenițe, decorațiuni în lubeniță etc.). 
Zilele Orașului Dăbuleni și Ziua Diasporei se organizează anual în jurul datei de Sfânta Marie (15 august) și cuprind parada portului popular, plimbări cu trăsura, spectacol artistic de muzică populară și ușoară, întâlnire cu fiii satului. 
Bâlciul de Înălţarea Sfintei Cruci

Facilitati oferite investitorilor:

Sistem de irigaţii
Forţă de muncă calificată în domeniul agriculturii
Posibilitatea desfăşurării de activităţi turistice

Proiecte de investitii:

Astăzi, Dăbuleni este un oraș cu funcții urbane insuficient dezvoltate, un oraș preponderent agricol. Una dintre problemele importante cu care se confruntă Dăbuleni, ca și majoritatea orașelor din România, este infrastructura de bază insuficient dezvoltată, care are consecințe reale negative asupra economiei orașului, precum si asupra economiei localităților rurale înconjurătoare.
Calitatea infrastructurii de transport, gradul de acces la aceasta reflectă nivelul de civilizaţie, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluţie şi creştere economică. Investiţiile în infrastructura serviciilor educaţionale, de sănătate și sociale sunt în mod egal necesare. În cadrul sistemelor de servicii educaţionale, de sănătate și sociale, o componentă importantă o reprezintă infrastructura, urmată de resursa umană. Măsurile de îmbunătăţire a infrastructurii reprezintă componente care pot contribui la dezvoltarea capitalului uman, sunt interdependente.
În ceea ce privește lipsa înregistrărilor cadastrale din Dăbuleni, din nou facem mențiunea că aceasta este o problemă națională ce necesită rezolvare urgentă. Lipsa informaţiilor privitoare la proprietăţi duce deseori la întârzieri în confirmarea valabilităţii terenului pentru proiecte de infrastructură, afectând astfel și accesului la programe de finanțare ale UE în România urbană și rurală și, implicit, asupra dezvoltării locale și regionale.
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Dăbuleni pentru perioada 2014-2020 are ca elemente conceptuale de bază obiectivele si prioritățile Strategiei Europa 2020 și a Planurilor Naționale de Dezvoltare, însă, în același timp, este construită pe experienţa şi cunoştinţele existente la nivel local, precum şi pe înţelegerea nevoilor şi a priorităţilor locale, în funcţie de potenţialul şi resursele proprii. Prin politicile, măsurile și planul de acțiune pe care le propunem pentru dezvoltarea comunității din Dăbuleni, urmărim o abordare integrată în tandem cu dezvoltarea complexă europeană, pornind de la ceea ce este orașul Dăbuleni astăzi şi mergând către ceea își dorește să devină.
Polictica de sprijinire a dezvoltării urbane durabile
Măsuri propuse:
Elaborarea/revizuirea de strategii de dezvoltare, planuri urbanistice și de amenajare a teritoriului;
Elaborare de studii de (pre) fezabilitate / studii de oportunitate / documentații tehnice;
Programe de formare a personalului din administrație;
Cooperare teritorială, schimburi de experiență;
Implementarea sistemelor de tip e-administrație;
Implementarea sistemelor de management.
Prioritate strategică:
Dezvoltarea capacității instituționale la nivel local
Măsuri propuse:
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit și a celor de interes public;
Extinderea /modernizarea infrastructurii de iluminat public;
Reducerea consumurilor specific de energie prin utilizarea unor sisteme de iluminat cu consum redus de energie pentru iluminat public, clădiri publice, spitale, unități de învățământ;
Implementarea unui sistem de monitorizare video a orașului;
Valorificarea energiilor verzi, regenerabile.
Prioritate strategică:
Creșterea eficenței energetice și promovarea energiilor alternative
Măsuri propuse:
Construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport;
Crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale, etc.).
Prioritate strategică:
Îmbunătățirea mediului urban și revitalizarea orașului
Măsuri propuse:
​Realizarea de variante ocolitoare, cu statut de stradă urbană, pentru devierea tranzitului auto și traficului greu
Prioritate strategică:
Reducerea poluării urbane
Măsuri propuse:
Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice;
Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobi.
Prioritate strategică:
Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Măsuri propuse:
Demarare proces de înregistrare cadastrală a terenurilor
Prioritate strategică:
Îmbunătățire cadastrală
Politica de dezvoltare a infrastructurii
Măsuri propuse:
Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi, inclusiv parcări;
Îmbunătățirea calității transportului în comun.
Prioritate strategică:
Dezvoltarea infrastructurii de transport
Măsuri propuse:
Creare/extindere/modernizare sistem de distribuție a apei;
Creare/extindere/modernizare sistem de canalizare;
Captare de noi surse de apă;
Stații de pompare pentru îmbunătățirea presiunii și debitului apei;
Creștere capacitate de înmagazinare a apei.
Prioritate strategică:
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de apă și canalizare
Politica de dezvoltare a sistemului social
Măsuri propuse:
Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare și dotare a infrastructurii sociale de sănătate; 
Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare și dotare a infrastructurii serviciilor sociale;
Înființare centru social pentru bătrâni;
Derularea de campanii de informare și constientizare;
Promovarea parteneriatului public privat in furnizarea serviciilor sociale;
Promovarea voluntariatului.
Prioritate strategică:
Îmbunătățirea infrastructurii și a seviciilor de sănătate și sociale
​Politica de sprijinire a educației, culturii și sportului
Măsuri propuse:
Creare/reabilitare/modernizare/dezvoltare și dotare a infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe), pentru învățământul general obligatoriu, liceu; 
Înfiintare de centre after-school și grădinițe cu program prelungit;
Înființare și dotare Club Sportiv;
Înfiinţarea de centre de formare profesională continuă;
Derularea de campanii de informare și conștientizare;
Amenajarea de ateliere de meșteșuguri tradiționale (lemn, lut, textile, pictură);
Înfiinţarea unor cluburi pentru copii, tineri, vârstnici;
Iniţierea schimbului cultural cu alte instituţii cultural – artistice la nivel național și internațional.
Prioritate strategică:
Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale
Politica de implementare a unui management durabil al mediului
Măsuri propuse:
Dezvoltarea colectării selective a deșeurilor;
Creșterea capacității de valorificare a deșeurilor.
Prioritate strategică:
Managementul deșeurilor
Măsuri propuse:
Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
Creşterea capacității de tratare a apei potabile; 
Împădurirea terenurilor degradate și neproductive;
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor;
Prevenirea eroziunii solului și a deșertificării;
Realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori;
Împădurirea terenurilor degradate și neproductive;
Dotarea cu echipamente a serviciilor pentru situații de urgență.
Prioritate strategică:
Managementul riscurilor
Măsuri propuse:
Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente, modelarea terenului, plantarea/gazonarea suprafețelor, plantare arbori);
Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate;
Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tip alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare;
Instalare wi-fi în spațiile publice;
Instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
Dotare mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire, etc);
Înlocuirea, racordarea la utilități publice a ternului obiect al investiției; 
Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.
Prioritate strategică:
Regenerarea terenurilor
Politica de revitalizare a economiei locale
Măsuri propuse:
Campanii de conștientizare a fermierilor privind stimularea asocierii in vederea utilizării sistemului de irigații Sadova-Corabia;
Campanii de conștientizare a fermierilor privind gestionarea durabila a terenurilor, aplicarea de tehnologii si practici specifice zonei.
Prioritate strategică:
Campanii de informare și diseminare de cunoștințe privind stimularea practicării activităților economice agrcole într-un mod sustenabil
Măsuri propuse:
Înființare si organizare grupuri de producători sau orice alte forme asociative recunoscute de lege (asocieri în număr direct proporțional cu numărul de stații repuse în funcțiune din sistemul de irigații Sadova-Corabia);
Elaborarea de planuri de masuri in vederea obținerii de subvenții pentru apa, energie electrica, pentru structurile culturilor agricole, etc.
Prioritate strategică:
Înființare de forme asociative
Măsuri propuse:
Organizarea cursurilor de calificare/recalificare (aproximativ 600 fermieri in Dăbuleni);
Organizare de instruiri cu privire la tehnologiile noi de cultivare;
Înființarea unui laborator acreditat pentru testarea si monitorizarea calității culturilor.
Prioritate strategică:
Instruirea fermierilor
Măsuri propuse:
Înființare seră pentru răsaduri
Înființare centru de colectare pentru producția fermierilor din localitate;
Înființare fabrică de procesare legume-fructe;
Înființarea unui laborator acreditat pentru testarea si monitorizarea calității culturilor.
Prioritate strategică:
Retehnologizare
Măsuri propuse:
Încurajarea dezvoltării durabile și încurajarea activității de pescuit (comercial, sportiv, științific si de familie) si acvacultură în zona Dunării;
Crearea unei zone de agrement pescăresc si acvacultură (amenajarea unui heleșteu unde se pot desfășura competiții pescărești);
Amenajarea unui punct de desfacere in vederea valorificării resurselor pescărești din bazinele acvatice naturale.
Prioritate strategică:
Dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit
Proiecte de investiții cu fonduri nerambursabile - Dăbuleni
Stadiul proiectului - 50%
Valoarea proiectului , surse de finanțare
Valoarea 1.477.955,59 Euro
Programul Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 Axa prioritară 3- Dezvoltare economico-socială, Domeniul de intervenție 1 - Sprijin pentru cooperarea de afaceri transfrontalieră și promovarea imaginii și identității regionale
Rezultatul obținut - în implementare
Obiectul proiectului
Execuție și întreținere obiectiv - Construire platformă pentru desfacere produse agricole, legume-fructe
Titlul proiectului
Construire "platformă pentru desfacere produse agricole, legume-fructe oraș Dăbuleni" MIS-ETC Code 613,
în cadrul proiectului "Trade logistics centre for development of cross border business and trade" 
Contract de finanțare nr. 95903/21.02.2012, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și orașul Dăbuleni
Stadiul proiectului - 10%
Valoarea proiectului, sursa de finațare
Valoare 170.000 euro
Programul Operațional Regional, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"
Rezultatul obținut - în stadiu de licitație
Obiectul proiectului
Realizare sistem de supraveghere video pe linia siguranței publice
Titlul proiectului
Realizarea unui "sistem de supraveghere în orașul Dăbuleni, județul Dolj" 
Contractul de finanțare nr. 3616/29.01.2012 , încheiat între Orașul Dăbuleni și Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Stadiul proiectului - 10%
Valoarea proiectului, surse de finațare
Valoare 1.924.052 euro
Programului Operațional Regional, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"
Rezultate obținute - în stadiu de licitație
Obiectul proiectului
Amenajarea unor parcări pe strada Unirii, Victoriei, Caracal și a 3950 mp spații verzi
Titlul proiectului
Modernizarea "căilor pietonale, amenajarea unor parcări și amenajarea unei zone verzi în orașul Dăbuleni, jud. Dolj"
Contractul de finanțare nr. 3621/29.01.2012, încheiat între Orașul Dăbuleni și Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Stadiul proiectului - 80%
Valoarea proiectului, surse de finanțare
Valoare 711.024 euro
Administrația Fondului pentru Mediu
Rezultatele obținute - în implementare
Obiectul proiectului
Împădurire suprafețe de teren degradat constituit în perimetrul de ameliorare a orașului Dăbuleni
Tilul proiectului
Reconstrucție "ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare pe suprafața totală de 156,9 ha" 
Contractul pentru finanțarea nerambursabilă nr. 513 din 11.08.2011, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de finanțator, și Oraș Dăbuleni, în calitate de beneficia

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.